Uudised

Uudised

Kanepis tunnustati Põlvamaa aasta haridustöötajad
 
2022-08-26 15:05:00

25. augustil toimus Kanepi gümnaasiumis traditsiooniline Põlvamaa õpetajate augustifoorum, kus tunnustati maakonna aasta haridustöötajaid.

Igal aastal kuulutab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Haridustöötajate Liiduga välja konkursi „Eestimaa õpib ja tänab" haridustöötajate tunnustamiseks. Põlvamaa aasta õpetajad valiti üleriigilise tunnustusürituse esildiste hulgast ja Põlvamaal laekus sel aastal 44 ankeeti 10 kategoorias.

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Enel Liin tänas foorumi avasõnavõtus haridustöötajaid, kelle jaoks on viimased aastad olnud suur väljakutse, kuid kes sellele vaatamata on saanud hakkama. Seda pingutust on raske ülehinnata, sest Enel Liini sõnul jaguneb tema hinnangul Eesti kaheks: haritud ja harimata Eestiks. Mida rohkem on meil haritud Eestist, seda toimetulevamad ja edukamad me oleme ja seega just hea haridus on Eesti edukuse võti.

2022. aasta Põlvamaa aasta haridustöötajad on:

Aasta lasteaiaõpetaja - Põlva Lasteaed Pihlapuu õpetaja Pille Kaarsalu

Pille on sihikindel, pärimuskultuuri väärtustav, innovaatiline õpetaja, kes hindab koostööd ja meeskonnatööd. Pille organiseerib, innustab, loob võimalusi – kaasates nii lapsi, vanemaid, kolleege, arvestab ka lapse individuaalsusega - annab kõigile võimaluse kaasa rääkida, julgustab küsimuste abil vastama, kaasab lapsi asjade hoidmisel, näitamisel, toomisel. Igapäeva töös arvestab Pille laste vajadustega, planeerides loomingulisi käelisi tegevusi ning dramatiseeringuid. Pille lõimib tegevustesse liikumismängud ja leiab õues aktiivse tegutsemise võimalusi. Ta märkab lapse võimeid ja oskusi, suunab neid teisi lapsi juhendama. Annab lastele tehtud töö kohta koheselt toetavat ja hinnanguvaba tagasisidet. 

Aasta klassiõpetaja - Räpina Ühisgümnaasiumi õpetaja Marika Aruküla

Marika on väga motiveeritud ja uuendusmeelne, kes kasutab erinevaid infotehnoloogilisi rakendusi,  pidades samas  oluliseks õigete väärtushinnangute loomist läbi mitmekesiste õppe- ja loovtegevuste. Ta on suutnud luua klassis keskkonna, kus lapsed tunnevad end väärtustatuna ja hoituna. Samas on ta nõudlik nii enda kui õpilaste suhtes, tagades lastele hea õpikeskkonna. Õpetaja peab väga tähtsaks tulla välja õpirutiinist, nt vahetunnis võimaldab aeg-ajalt muusika saatel soovijatel tantsida. Marika viib läbi erinevaid rühmatöid loovate tegevuste abil kinnistades ka nii õigeid väärtushinnanguid, nt loodusõpetuse tunni raames külastati Keskkonnaameti õppeklassi ja jäätmejaama, mõistes sellega keskkonnateema olulisust ja vajalikkust.

Aasta klassijuhataja - Põlva Gümnaasiumi õpetaja Florika Kolbakova

Florika valiti Põlva Gümnaasiumi 2021. aasta ‘’Aasta inimeseks’’, sest ta on nii oma mentorgrupi kui kogu koolipere süda. Florika peab mentori/klassijuhatajana oluliseks, et tema mentorrühma liikmed tunneksid üksteist. Ta loob koostööks vajaliku isikliku suhte ja vaba õhustiku ning oma hoolivuse ja abivalmidusega väikese pere tunde.  “Meie”-tunde tekitamiseks mängitakse ühiselt laua- ja seltskonnamänge. Õpilased saavad temaga kriitikavabalt suhelda ja muredest rääkida. Õpilaste tunnustamine on tema jaoks väga tähtis. Igas tema tunnis on koht huumorile, mis vähendab stressi ja pingeid. Ka vilistlased pöörduvad tema poole sageli oma mure/rõõmuga ja hoiavad ühendust. See näitab, et ta on võitnud nende usalduse ja jäänud meelde.

Aasta põhikooli aineõpetaja - Räpina Ühisgümnaasiumi õpetaja Karin Tuul

Karin on bioloogia- ja inimeseõpetuse õpetaja, 8. klassi klassijuhataja, kooli tervisenõukogu esimees ja loovtööde koordinaator – uuenenud õpikäsitluse, elu- ja looduslähedase õppeviisi elluviija. Karinile meeldib rakendada õpetamisviise, mis loovad tunnis sõbraliku ning avatud meeleolu ning õpilased suhtuvad õppimisse positiivselt. Ta leiab, et õppija on uurija, kuid samas peavad loodusteaduslikud põhitõed talletuma. Õpetaja suunab õpilasi ennastjuhtivale õppimisele. Tema meetodiks on tulevikku suunatud motiveerimine, ta toetab õpilastes vaba ja loomingulist mõtlemist, tegutsemist, iga õpilase individuaalsust, sisukaid õppetegevusi.

Aasta gümnaasiumiõpetaja - Põlva Gümnaasiumi õpetaja Kaia Tamm

Kaia on õpetajana tegus nii Põlva Gümnaasiumis kui Põlva Koolis õpetades kokku seitset teemat, samas õpib ja arendab pidevalt end ka ise. Õpilaste seas kõrgelt hinnatud õpetaja ja eeskuju. Juba oma suhtumisega haarab Kaia õppijad teemasse. Ta vastab alati ka pööraseimatele küsimustele lahkelt ja sõbralikult. Tundides arutatakse teema alguses läbi eesmärgid, et mõista õpitava vajadust ning tekitada motivatsiooni. Õpilasfirmasid juhendades julgustab Kaia õppijaid lähenema probleemile loovalt ning ettevõtluse erinevaid aspekte selgitades toob näiteid elust ja loob selliselt motivatsiooni. Õpetatavad teemad arutatakse tunnis läbi nii, et kõigil on võimalus arvamust avaldada, seda kuulatakse ja mõistetakse. Kedagi ei halvustata ega tembeldata tema mõtteid valeks; vajadusel abistatakse parema lahenduse leidmisel.

Aasta huvikooliõpetaja - Põlva Muusikakooli õpetaja Margot Suur

Margot on Räpina Muusikakooli ja Põlva Muusikakooli armastatud õpetaja, keda iseloomustavad õpilaste arvukad ülemaailmsed ja vabariiklikud Grand prix´d, jm, menukad kontserdid, kahekordne Põlvamaa Kultuuripärli ja 11-kordne „Parim juhendaja“ tiitel.

Margot on on avatud õpilaste arvukatele esinemispakkumustele (muusikaline lavastus „Vana klaver”, koostöö Tallinna Politseiorkestriga – CD plaat), ta on läbiviinud temaatilisi kontserdeid (ABBA laulud, Eurovisiooni laulud, artistide- ja autorikontserdid – J. Joala, S. Vrait, A. Veski, O. Ehala, K. Kikerpuu, V, Ojakäär jm), mis avardavad silmaringi läbi aegade ja toetavad võõrkeeleõpet. Laulude ja saatepartiide salvestamiseks kasutab ta arvutiprogramme, tagades kvaliteetse instrumentaalsaate laulude õppimisel.  

Aasta õppeasutuse juht - Räpina Ühisgümnaasiumi direktor Meeri Ivanov

Meeri on pühendunud koolijuht ja õpetaja, kelle tegevusel on märkimisväärne mõju Räpina Ühisgümnaasiumi nüüdisaegse ja mitmekülgse õpikeskkonna  arendamisel, gümnaasiumi püsima jäämisel ja kogukonna hariduskeskuse kujunemisel. Meeri on 5 tööaasta jooksul märkimisväärselt parandanud õppekeskkonda. Remonditud on mitmed klassiruumid, ehitatud uus söökla, renoveeritud aula ja fuajee. Kooli on ostetud 56 tahvelarvutit, 23 interaktiivset tahvlit, 30 erinevat legoroboti komplekti, 4 LED puutetundlikku mikroskoopi. Direktor lõi ametikoha, mis tegeleb nii Eesti siseste kui rahvusvaheliste projektide kirjutamise ja läbi viimisega (Erasmus+, Nordplus, E-twinning, KIK, Eesti-vene projektid, Tööle kaasa, VeniVidiVici). Ta on kujundanud erispetsialistide meeskonna, kes toetavad nii lapsi kui ka nõustavad õpetajaid, avanud väikeklassid. Koolijuht tegutseb tihedas  koostöös vallavalituse ja valla  koolidega. Ta on Põlva maakonna koolijuhtide ühenduse juhatuse liige.

Aasta tugispetsialist - Kanepi Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Janeli Valdmets

Janeli oskab õpilasi kuulata ning neile nende mõtteid ja tundeid tagasi peegeldada nii, et õpilane jõuab tihti ise oma mure lahendamisele lähemale. Janeli isiksusest õhkub soojust ja usaldust. Oma kabinetti on ta loonud rahuoaasi, kuhu õpilased, kolleegid ja lapsevanemad saavad tulla oma lahendamata väljakutseid lahkama. Alati on Janelil aega, käia tundides, viia läbi üks-ühele vestlusi, nõustada õpilasi, kolleege ja lapsevanemaid, täiendada ennast. Janeli innustab noori pingutama, õpetab üldtunnustatud käitumisnorme , vajadusel planeerima aega ja õpilünkade likvideerimiseks kalenderplaanikoostamist. Oma nooruse kohta on Janeli väga produktiivne ja see ei jää märkamata kogukonnale. Hea ja lahke, piirkonna ja kogukonna kooli väärtushinnanguid austav ning lugupidav käitumine on eeskujuks kõigile.

Aasta haridustegu - Räpina Ühisgümnaasiumi „Rakett69“ õpihuvilaagrid - Kätlin Neimann ja Kristi Talvik

Kätlin ja Kristi on aktiivsed õpetajad, kes on alates augustist nakatanud õpilasi raketipisikuga ning see on ka teistes õpetajates tekitanud soovi õpilasi „teistmoodi“ arendada. „Rakett69“ on ühelt poolt võistlus, kuid teisalt osalejatele ülimalt vahva ja õpetlik teadmiste ning oskustega eksperimenteerimine: avastada, katsetada, teha vigu ning nendest siis õppida, uuesti ehitada ja lahendada, olla leidlik ja loov. Augustikuistes õpihuvilaagrites viisid Kristi ja Kätlin läbi erinevaid katseid, mis laagrilistel silmad särama panid ning juba oktoobris toimus Räpina Ühisgümnaasiumis kaks nooremale ja kaks vanemale vanuseastmele mõeldud „Rakett69“ õpihuvilaagrit ning märtsis veel kaks laagrit. Seni on saanud laagris osaleda õpilased 4.-12. klassini, kokku 96 õpilast.

Aasta hariduse sõber - TaMi Automatics OÜ

TaMi Automatics on Räpina Aianduskooli pikaaegne partner, aitab luua innovaatilise ja arendava õpikeskkonna, viib läbi erialaõpet, kaasajastab aiandusharidust, tutvustab koolis läbiviidut Euroopas. TaMi Automatics on väljatöötanud ja paigaldanud simulatsiooniklassi mudelkasvuhooned, mis aitavad õpilastel omandada kaasaegseid erialaseid tehnoloogilisi teadmisi ja oskusi. Mudelkasvuhooned on nende endi poolt projekteeritud, programmeeritud ja ehitatud. Juba on algatatud simulatsiooniprogrammi loomise projekt, mis võimaldaks virtuaalselt taimi kasvatada. On loonud õppekasvuhoones kaasaegse taimede monitooringu süsteemi koos mitmekülgsete anduritega. Nendest anduritest saadud andmete põhjal on õpilastel võimalik omada ülevaadet taimede seisundist ööpäevaringselt. Lisaks on ettevõte aidanud muuta õppekasvuhoonet keskkonnasõbralikuks, paigaldades vee taaskasutussüsteemi, mis aitab oluliselt säästa vett ja ümbritsevat keskkonda.

"Eestimaa õpib ja tänab" üleriigilised laureaadid kuulutatakse välja Aasta õpetaja galal 8. oktoobril Pärnu kontserdimajas. Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit. Sündmusest teeb otseülekande Eesti Televisioon.

Vaata galeriid SIIT!


Lisateave:

Sander Silm
Põlvamaa Arenduskeskuse kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist
Tel: 56621285
E-post: sander.silm@polvamaa.ee

eu