« Tagasi

Kriisiabi laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivijuhtidele

Alates 12. maist avaneb meede, mille eesmärk on  toetada COVID-19 puhangu tõttu laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiive nende juhendamisega vahetult seotud isikut või isikuid (näiteks dirigent, rahvatantsujuht, abidirigent, kontsertmeister, klaverisaatja, rahvamuusikakollektiivide juht) tööjõukulude katmisel või hüvitamisel.

Toetuse andmise tulemusena on tagatud valdkondlike organisatsioonide majanduslik jätkusuutlikkus ja juhendajate tööhõive.

Taotlusvooru aluseks on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetme määrus laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiividele.

Toetust võivad taotleda

Juriidilise isikuna tegutsev kollektiiv või muu juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse üksus, kui kollektiiv tegutseb juriidilise isiku või kohaliku omavalitsuse üksuse või tema asutuse juures.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele

·      ta sai 2019. aastal Kultuuriministeeriumi eelarvest Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA kaudu menetletavat laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade programmist tegevustoetust;

·      ta tulu on perioodil 1. märtsist 2020. aastal kuni 31. maini 2020. aastal vähenenud või ta on juhendaja töötasu või tasu vähendanud või kaotanud;

·      tal oli kehtiv leping juhendajaga enne eriolukorra väljakuulutamist;

·      ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;

·      tal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad enne 12. märtsi 2020. a või on need ajatatud;

·      tal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga.

Taotlemine (alates 12. maist)

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas. Toetuste menetlejaks on Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Taotleja esitab toetuse saamiseks taotluse ja järgmise teabe

·      andmed taotleja kohta;

·      andmed juhendaja kohta (nimi, isikukood või sünniaeg, aadress või e-posti aadress);

·      põhjendused ja tõendid perioodil 1. märtsist 2020. aastal kuni 31. maini 2020. aastal kollektiivi tulu vähenemise kohta või juhendajale töötasu või tasu vähendamise või kaotamise kohta;

·      koopia juhendajaga enne eriolukorra väljakuulutamist sõlmitud lepingust (näiteks tööleping, teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõiguslikust leping) või esitatud arvetest ning koopiad juhendajale perioodi 1.10.2019 kuni 29.02.2020 eest väljamakstud töötasu või tasu kohta (näiteks palgalehed, kontoväljavõtted);

·      teave Eesti Töötukassa töötasu hüvitise meetmest saadud või taotletava hüvitise suuruse kohta või kui meetmesse ei pöördutud või sinna ei kvalifitseerutud, siis vastav põhjendus;

·      volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna (edaspidi e-keskkond) kaudu.

Taotlusi saab esitada ajavahemikul 12-19. mai 2020.

Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 15 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest. Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

Abikõlblikkuse periood on 1. märts 2020 kuni 31. mai 2020.

Taotlusvooru eelarve on 0,6 miljonit eurot

Toetuse suurus

Toetust makstakse kollektiivile toetusmeetme eelarves ette nähtud vahendite ulatuses kuni 70% juhendaja perioodi 1.10.2019 kuni 29.02.2020 keskmisest töötasust või tasust, kuid brutosummana mitte rohkem kui 1000 eurot ühe kalendrikuu kohta.

Toetust võib maksta perioodi 1.03.2020 kuni 31.05.2020 eest.

Kui koguvajadus ületab kinnitatud eelarvet, vähendatakse kõikide taotlejate toetust võrdselt teatud protsendi võrra, kuni taotlejatele eraldatav summa saab võrdseks kinnitatud eelarvega.

Aruandlus

Toetuse saaja esitab toetuse andjale aruande toetuse rahuldamise otsuses märgitud kuupäevaks.

Aruanne tuleb esitada e-keskkonna kaudu.

Toetuse andja menetleb aruannet kuni 30 tööpäeva esitamisest arvates

Teade kodulehel ja taotlemine: https://rahvakultuur.ee/2020/05/05/kriisiabi-laulu-ja-tantsupeo-liikumises-osalevatele-kollektiivijuhtidele/