Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaalnõuniku ametikoha täitmiseks

Sotsiaalnõuniku ametikoha põhieesmärk on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ja laste kasvukeskkonna mõjutamise kaudu ning valla sotsiaaltöö ja sotsiaalteenuste koordineerimine.

Peamised teenistusülesanded:

 • lastekaitsetöö ja laste hoolekande korraldamine;
 • vallavolikogu ja vallavalitsuse sotsiaaltöö- ja lastekaitsealaste määruste, otsuste ja korralduste eelnõude ettevalmistamine ja esitamine;
 • laste ja perede nõustamine sotsiaal- ja lastekaitseküsimustes, sh toetustest, teenustest, seaduslikest õigustest ja protseduuridest;
 • abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine, juhtumite algatamine STARis;
 • puudega ning erivajadustega laste sotsiaalteenuste ja hoolekande korraldamine, lapsehoiuteenuse osutamise korraldamine puuetega laste peredele;
 • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 • koostöö sotsiaal-, lastekaitse- ja tervishoiutööga tegelevate maakondlike-, riiklike- ja ühiskondlike asutuste ja organisatsioonidega.

Kandidaadilt ootame:

 • erialane kõrgharidus vastavalt lastekaitseseaduses kehtestatud nõuetele ja vähemalt 2 aastane erialane töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;
 • ametialased teadmised ja oskused, kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide tundmine ja valdkonnaga seonduvate õigusaktide tundmine;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • arvuti teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus;
 • autojuhilubade olemasolu;
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Pakume:

 • huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd meeldivas kollektiivis;
 • erialast täiendkoolitust.

Tutvu ka ametikohale kinnitatud ametijuhendiga.

Kandideerimiseks palume esitada nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ning CV hiljemalt 18.12.2017 aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 Põlvamaa või e-posti aadressil: vald@kanepi.ee.


Lisainfo:
Andrus Seeme
Vallavanem
Kanepi Vallavalitsus
Tel: 797 6310