PIIRKONDLIKUD ALGATUSED TÖÖHÕIVE JA ETTEVÕTLIKKUSE EDENDAMISEKS (PATEE)

Projekti eesmärgiks on Põlvamaa alustavate ja tegutsevate ettevõtete arengule ning lisandväärtuse kasvule kaasa aitamine. Projektiga kaasatakse alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid, kes projekti tegevuste toel loovad maakonda eelkõige uusi töökohti ning mille tulemusena suureneb ettevõtete jätkusuutlikkus, aga ka kasumlikkus, müügitulu ja ekspordimaht.

Seejuures on pikaaegsem eesmärk tagada ettevõtjate koostöö jätkusuutlikkus ka peale toetavaid programme. Projekti peamiseks sihtgrupiks on maakonna prioriteetsete valdkondade - rohe- ja loomemajanduse ning puidusektori mikro, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted.

Käesolev projekt on jätk varasemale analoogsele 01.03.2017-01.03.2018 ellu viidud projektile ning jätkab selle põhilisi ning kõige suuremat mõju avaldanud tegevusi vastavalt Põlva maakonna tugiprogrammile "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" (PATEE) perioodiks 2017-2019. 

Projekti alategevused:

  • Põlvamaa puidu- ja mööblitööstuse ettevõtete arendamine osaledes kompetentsikeskuse Tsenter ja Kagu-Eesti Puiduklastri tegevustes;
  • maine- ja ühisturundusürituste, maakondlike messide turundus, koostöövõrgustike (nt Põlvamaa "Rohelisem märk") arendamine;
  • piiriülesed ja riigisisesed õppereisid ettevõtluskogemuse laiendamiseks;
  • kodumaise toodangu müügipraktikum "Ökofestival" (www.ecofest.ee); 
  • maakonna väikeettevõtete (eelkõige rohemajandus: www.polvamaine.ee) tootearenduse ja müügikoolitused, ümarlauad;
  • Põlvamaa ettevõtjate tunnustamine;
  • ettevõtete parimatest praktikatest info jagamine ja meediakajastus.

Projekti kogueelarve: 95 635 eurot

Periood: 28.02.2018 - 31.12.2019

Juhtpartner: SA Põlvamaa Arenduskeskus

Projekti partnerid on MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit, kohalikud omavalitsused, MTÜ Piiriveere Liider, MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu, Põlva Talurahvamuuseum ja Kompetentsikeskus Tsenter. Vastavalt tegevustele võib partnereid lisanduda. 


Lisainfo:
Anette Org
projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5822 9895
E-post: anette.org@polvamaa.ee