« Tagasi

Inimeste heaolule keskenduv töörühm kogunes eesmärke seadma uude Põlvamaa arengustrateegiasse

Teisipäeval, 5. juunil 2018 kogunesid Mooste Viinavabrikus rahvatervise, turvalisuse, spordi ja sotsiaalhoolekande valdkondade esindajad Põlvamaal, et anda oma panus uue Põlvamaa arengustrateegia 2035+ koostamisse.

Põlvamaa Arenduskeskuse arendusspetsialist Aivo Ülper andis ülevaate uue maakonna arengustrateegia 2035+ koostamise protsessist ja selle vajalikkusest, mis eelkõige tuleneb keskvalitsuse nõudest, kuid ka vajadusest ise samuti teada, kuhu haldusreformi läbi uuenenud maakond liikuda tahab. Praeguses etapis toimuvadki strateegiasse sisendi korjamiseks erinevad töögruppide koosolekud.

Töörühma kohtumine oli jagatud kolme suuremasse ossa: tegevussuuna probleemide kaardistamine, ressursside kaardistamine ning eesmärgi püstitamine. Iga laudkond koostas probleemipuu. Sealt selgus, et kesksete probleemidena nähakse näiteks terviseprobleeme, mis on seotud ühekülgse toitumise, stressi, madala sissetuleku, spetsialistide puuduse, ühiskonna kõrgete ootustega jne. Samuti toodi peamise probleemina välja spordivaldkonna kuvand. Kuigi on palju trenni valikuid, tublid treenerid ja head eeskujud, lapsi ja noori sport siiski reeglina ei huvita ning neid tuleb selle tegevuseni suunata. Leiti, et selleks on üks võtmetegureid kehalise kasvatuse tunni tagasi au sisse toomine ja selle pikendamine 60 minutini, et tervisele kasulikule tegevusele jääks riietumise jms kõrvalt rohkem aega.

Probleemide sõnastamisele järgnes ressursside kaardistamine. Üheks oluliseks osaliselt kasutamata võimaluseks peeti koostööd, korduvalt mainiti puhast loodust ja keskkonda, mis pakub häid liikumisvõimalusi ning head ja turvalist elukeskkonda. Oluliseks potentsiaaliks peeti ka Tartu kui regioonikeskuse lähedust, samuti meediat, rahvusvaheliste suhete arendamist, koolisdaadionite paremat rakendamist jne. Lisaks toodi välja, et vajalik on kogukondade „ülesäratamine" sh lapsevanematele meelde tuletamine, et nad vastutavad oma laste heaolu eest ning selle osaks peaks olema tervislike valikute soodustamine ja liikumisharjumuste juurutamine. Pakuti välja ka perekeskuste loomise idee, et pered saaks kõik vajalikud teenused kätte ühest kohast.

Päeva lõpuks seati eesmärke ja kujutleti helgemat tulevikku, kus loodetakse näha, et sportlikke ja erinevaid liikumisviise harrastavate elanike osakaal on kasvanud ning põlvkondade vahetusega on areenile tõusnud uued noored treenerid. Inimeste eluviisid on tervislikumad. Sotsiaalhoolekande esindajad arvasid, et aastal 2035 töötavad igas vallas kodulähedased perekeskused ning toimib ühistransport – iga elanik saab oma metsanurgast välja. Eakatele on rajatud peremajad. Juurde on loodud uusi elamispindu, kuhu noortel peredel oleks võimalik elama tulla.

Heaolu töörühma koosolekul osales 20 inimest, nende hulgas kohalike omavalitsuste rahvatervise ja turvalisuse valdkonna spetsialistid, koostöövõrgustike eestvedajad, sotsiaalhoolekande spetsialistid ning spordivaldkonna eestvedajad.

Uue Põlvamaa arengustrateegia 2035+ valmimise eest vastutab Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Tööd korraldavad Põlvamaa Arenduskeskuse töötajad. Päeva läbiviimist toetas Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukekskkonna arendamine" raames.
 

Lisainfo:
Aivo Ülper
arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee

Irena Viitamees
ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee