Noorte ettevõtlikkuse arendamisele keskenduva projekti eesmärk on Põlvamaa noorte ja õpetajate ettevõtlusalase teadlikkuse ja huvi tõstmine läbi motiveeriva ning toetava keskkonna loomise.

Erinevate tegevuste tulemusena on maakonna haridusasutuste ettevõtlushariduse õpe kvaliteetsem ja jätkusuutlik. Põlvamaa noortel on piisavad teadmised kaasaegsest ettevõtlusest ja üldine ettevõtlik ellusuhtumine, mida julgesti ka rakendavad. Projekti kaks peamist tegevust on haridusprogrammi Ettevõtlik Kool rakendamine üldhariduskoolides ning noorte ideede elluviimise arendamist praktiseeriv konkurss Välgatus.

Projekti kogueelarve: 26 950 eurot

Juhtpartner: SA Põlvamaa Arenduskeskus

Projekti partnerid: Põlvamaa koolid, ANK-id, mini- ja õpilasfirmad, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, kohalikud omavalitsused, ettevõtjad.

Projekti periood: 01.06.2018 - 31.12.2019

Projekti "Noorte ettevõtlusaktiivsuse tõstmine" tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 "Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.4.2. "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" raames.


ALATEGEVUS: ETTEVÕTLIK KOOL

"Ettevõtlik kool" on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Põlvamaa Arenduskeskus liitus "Ettevõtliku kooli" programmiga 2016. aastal. Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud üldise ettevõtliku hoiaku kujundamine.

Põlvamaalt osalevad programmis Mooste Mõisakool (EVK al 2017), Vastse-Kuuste Kool (EVK al 2018), Saverna Põhikool (EVK al 2018), Kanepi Gümnaasium (EVK al 2018), Räpina Ühisgümnaasium (EVK al 2018) ja Põlva Gümnaasium (liitunud 2018), haldusreformi eelsetes Põlva maakonna piirides ka Mikitamäe Kool (EVK al 2017) ja Värska Gümnaasium (EVK al 2017). 

Milleks õpetada koolis ettevõtlikkust?

Tänases maailmas muutuvad kiiresti nii tehnoloogiad, geopoliitiline situatsioon kui ka globaalne majandusruum tervikuna. Seetõttu peame suutma õppijaid ette valmistada töökohtadeks, mida veel ei eksisteeri, kasutama tehnoloogiaid, mida pole veel leiutatud ning lahendama probleeme, mida me ei oska täna veel ettegi kujutada.

Selle saavutamiseks on õppeprotsess üles ehitatud nii, et:

  • õpetaja on suunaja ja juhendaja, kes võimaldab igal õpilasel osaleda talle sobivas rollis ja võtta vastutus oma õppimise eest;
  • õppetöö mõtestamiseks on õpitav seostatud reaalse eluga ning seda rakendatakse praktikas kaasates partnereid;
  • teadmiste ja oskuste paremaks omandamiseks kasutavad õpetajad aktiivõppemeetodeid ja teevad omavahel koostööd, paraneb õppeainete vaheline lõimumine;
  • õpilane osaleb enda õpitulemuste hindamises;
  • ettevõtlik õpe ei ole õppeaine, vaid on aineülese pädevusena ning läbiva teemana rakendatav kõikides õppeainetes.

Rohkem infot Ettevõtliku kooli programmi kohta leiad: www.evkool.ee.

Programmiga on oodatud liituma kõik Põlvamaa koolid!


ALATEGEVUS: NOORTE IDEEKONKURSS VÄLGATUS

Ettevõtlusõpet ja ettevõtlikkust toetava tegevusena korraldab Põlvamaa Arenduskeskus igal aastal maakonna noortele Ideekonkursi Välgatus. Konkursil osalev idee võib olla äriidee, kodanikualgatuslik või heategevuslik idee, mida on võimalik teostada Põlvamaal.

Osalema on oodatud Põlvamaa noortest koosnevad 3-5 liikmelised võistkonnad (alates 7. klassist). Tegemist võib olla nii mini- ja õpilasfirmadega kui ka lihtsalt sõpruskondadega - peamine, et noortel on huvi midagi ette võtta või oma kodukoha jaoks ühiselt ära teha. Võistkondade juhendajaks võib olla õpetaja, noorsootöötaja või vabatahtlik.

Noorte võistkondadel on võimalus õppeaasta jooksul ühte oma ideed edasi arendada osaledes põnevatel koolituspäevadel (müük, turundus, esinemine jt). Lisaks on kõigil võimalik leida oma ettevõtmisele abiks mentor Põlvamaa ettevõtjate seast.

2017. õa Välgatuse võitja: Minifirma Puujuurikas; ühtlasi Eesti parim minifirma 2017; puujuurikatest tindipliiatsite tootmine

2018. õa Välgatuse võitja: Minifirma Kristallselge; ühtlasi Eesti parim minifirma 2018; kristallikujuliste lõhnaseepide tootmine

Ideekonkurss Välgatus sotsiaalmeedias: www.facebook.com/ideekonkurss/

 

Lisainfo:
Kristel Koddala
Ettevõtluse ja noorte projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5886 2207
E-post: kristel.koddala@polvamaa.ee