KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM (KOP)

Programmi rakendemise aluseks on riigihaldusministri 20.03.2021 määrus nr 10.

Kevadvoor on avatud 1. aprillist 2021. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill kell 16.30.

TAOTLEMINE

Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetuse süsteemis, kuhu saab taotlusi esitada kuni 30. aprillini kell 16.30. E-toetuse süsteemi kasutajaks saab end registreerida: https://etoetus.struktuurifondid.ee

OTSEVIIDE 2021 kevadvooru Põlva maakonna ühingute taotluskeskkonda:

Infopäev taotlejatele toimub 15. aprillil kell 13.00-14.30 Zoom keskkonnas. 

Infopäeva slaidid

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede „Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Meetme maksimaalne toetussumma projekti kohta on 2 500 eurot.

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Meetme maksimaalne toetussumma projekti kohta on 4 000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. Taotleja võib esitada kaks taotlust juhul, kui need esitatakse erinevatesse meetmetesse.

Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud.

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:

- koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;
- küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

MATERJALID 2021

Määruse seletuskiri
Hindamismetoodika
Näidisvorm, juhend taotlejatele
Taotlusvormi näidis meetmele "Kogukonna areng"
Taotlusvormi näidis meetmele "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
E-keskkonnas taotlemise õppevideo
Aruandevormi näidis
Näited väljundi tõendusdokumentidest

Varasemad aruandevormid:

Lisamaterjalid

Toetatud projektid

HINDAMINE

Projekte hindab 5-liikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad vastavalt määrusele kaks Kodukandi poolt määratud liiget ja kolm Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt määratud liiget. Komisjoni liikmed on Urmas Nagel, Reemo Timmermann, Raul Tohv, Kaisa Potter ja Ingrid Joosep.

NÕUSTAMINE

Projektitaotluste menetlemise ja nõustamisega tegeleb SA Põlvamaa Arenduskeskuse mittetulundusühenduste konsultant Kaisa Tammoja, e-post kaisa.tammoja@polvamaa.ee, tel 510 9433

MENETLEMINE

Programmi menetlemist maakonnas koordineerib Põlvamaa Omavalitsuste Liit, taotluste menetlemine on delegeeritud Põlvamaa Arenduskeskusesse. Üldjuhul on taotluste menetlemiseks 50 tööpäeva. 
 

Lisateave:
Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee