KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM (KOP)


Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) käivitati 1996. aastal, et toetada külaliikumist. Paar aastat hiljem nimetati programm ümber kohaliku omaalgatuse programmiks. 2007. aastal laienes programm ka linnadesse. Programmist on kujunenud üks tuntumaid siseriiklikke regionaalarengu programme, mis ulatub inimestele kõige lähemale.

Alates 2018. aastast koordineerib programmi menetlemist maakonnas Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Taotluste menetlemine on delegeeritud Põlvamaa Arenduskeskusesse. 
 
Programmi rakendemise aluseks on 16. märtsil jõustunud riigihaldusministri 09.03.2018 määrus nr. 15 „Kohaliku omaalgatuse programm". Tutvu ka määruse seletuskirjaga.
 
Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.
 
Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:
 
Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
 
TAOTLEMINE
 
Programmi viiakse ellu kaks korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu. Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada Põlvamaa Omavalitsuste Liidule e-postiga (esindusõiguslik isiku poolt digitaalselt allkirjastatult) aadressil kop@polvamaa.ee.
 
Toetuse taotlejaks saavad olla järgmised määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad ühendused:
 
  • mittetulundusühingud, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole;
  • sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.
 
Projekte hindab 5-liikmeline hindamiskomisjon vastavalt hindamismetoodikale. Hindamiskomisjoni kuuluvad: Jaan Tobreluts (Taevaskoja MTÜ), Urmas Nagel (EELK Räpina Miikaeli kogudus), Grete Ani (Valgjärve Vabatahtlik Päästeselts MTÜ), Ragner Lõbu (MTÜ Vanaajamaja) ja Asser Jaanimets (SA Põlvamaa Arenduskeskus). 

Projektitaotluse kirjutajaid nõustab SA Põlvamaa Arenduskeskuse mittetulundusühenduste konsultant Kaisa Tammoja, e-post kaisa.tammoja@polvamaa.ee, tel 510 9433.

Projektitaotluste menetlemise ja taotlejate tehnilise nõustamisega tegeleb SA Põlvamaa Arenduskeskuse arendusspetsialist Aivo Ülper, e-post aivo.ylper@polvamaa.ee, tel 5300 8771.
 
MATERJALID
 
Taotlemiseks vajalikud vormid:
 

Aruandevormid:

LISAMATERJALID

TOETATUD PROJEKTID