Põlvamaa Omavalitsuste Liidu hariduse valdkonna rahaliste vahendite taotlemise, jagamise ja kasutamise kord aastal 2018


1. Kord reguleerib aineolümpiaadide, võistluste, õpilasürituste, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ning munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituse kulude rahastamiseks taotluste esitamist, menetlemist, raha kasutamist ja aruandlust.

2. Põlvamaa Spordiliidu poolt koostatakse tööplaan ja eelarvetaotlus koolispordi võistluste korraldamiseks kaasates selleks maakonna kehalise kasvatuse õpetajate ainesektsiooni esindaja. Tööplaan ja eelarvetaotlus esitatakse hiljemalt 15. jaanuar 2018.

3. Ainesektsioonide juhid koostavad aineolümpiaadide, õpilaskonkursside ning –võistluste tööplaani ja eelarve võttes aluseks TÜ Teaduskooli 2017/2018. õppeaasta tegevuskava ja juhendid ning varasemate aastate kogemused. Tööplaan ja eelarvetaotlus esitatakse hiljemalt 15. jaanuar 2018.

4.  Munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ainesektsioonide juhid koostavad koolieelsete lasteasutuste õpetajate maakondliku täiendkoolituskava, mis esitatakse koos eelarve taotlusega POLi büroosse hiljemalt 15. jaanuar 2018.

5. Põlva maakonnas tegutsevate munitsipaal-, riigi- ja eraüldhriduskoolide koolijuhtide (sh õppealajuhatajad, huvijuhid) ja õpetajate ainesektsioonide ühistegevuste ning õpilaste võistluste ja õpilasürituste korraldamise ja nendest osavõtmise toetamiseks on võimalik esitada projektitaotlused.

6. Projektitaotluste voor on avatud 18. detsember 2017 – 15. jaanuar 2018. Taotlused tuleb esitada etteantud vormil (vt lisa 2 allpool).

7.  Põlvamaa Omavalitsuste Liidu (POL) büroo poolt koostatakse kalendriaastast lähtuv koondtööplaan ja –eelarve.

8. Projektitaotlusi hindab ja aastase tööplaani koos eelarvega koostab selleks POLi juhatuse poolt kokku kutsutav hariduse valdkonna töökomisjon, kuhu kuuluvad Põlva, Räpina ja Kanepi vallavalitsuse esindajad ning POLi tegevdirektor. Aastase tööplaani ja eelarve kinnitab POLi juhatus.

9. Eelnõu koostamiseks võib töökomisjon kasutada ekspertide abi ning küsida taotlejatelt täiendavaid andmeid.

10. POL rahastab maakondlike aineolümpiaadide ja konkursside korraldamisega seotud kulud:

  • aineolümpiaadi materjalid;
  • aineolümpiaadi ja konkursi materjalide ettevalmistamise ja tööde parandamise töötasu (tööandja kogukuluna 10€/h);
  • õpilaste toitlustamine nädalavahetustel (1€/in) (POLi eelarvest).

11. Maakondlike aineolümpiaadide ja/või konkursside puhul õpilase saatjat, kes ei ole žürii liige, ei tasustata.

12.  POL rahastab üleriigilistest aineolümpiaadidest ja/või konkurssidest osavõtva õpilase ja saatja transpordikulud (bussi- ja rongipiletid, kütusetšekid arvestusega 10l/100km). Maakondlike aineolümpiaadide ja/või konkursside transpordikulusid ei kaeta.

13. Haridusprojektide puhul kaetakse põhjendatud majandus- (ruumide rent, bürootarbed jne), tööjõu- (koolitajad, esinejad) ja transpordikulud (bussi- ja rongipiletid, kütusetšekid arvestusega 10l/100km). Kululiikide katmise ja selle ulatuse otsustab POLi hariduse valdkonna töökomisjon projektide hindamise käigus.

14.  Aineühendused ja sündmuste korraldajad, kelle tegevusi toetati, on aruandekohuslased:

  • aineolümpiaadide, konkurssidega või võistlustega seotud kuludokumendid, protokollid ja sisuaruanded esitatakse POLi büroole hiljemalt üks kuu pärast aineolümpiaadi, konkursi, võistluse toimumist, detsembris toimuva aineolümpiaadi, konkursi või võistluse korral hiljemalt 14. detsember 2018;
  • haridusprojektide kuludokumendid, õpetajate koolituste/õppereiside puhul registreerimislehed ning sisuaruanded esitatakse POLi büroole hiljemalt üks kuu pärast taotluses märgitud tegevuste lõppemist, detsembris toimuva ürituse puhul hiljemalt 14. detsember 2018;
  • koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolitustega seotud kuludokumendid, registreerimislehed ja sisuaruanded esitatakse POLi büroole hiljemalt üks kuu pärast koolituse toimumist, detsembris toimuva koolituse korral hiljemalt 14. detsember 2018.

15. Taotlused ja aruanded esitatakse Põlvamaa Omavalitsuste Liidu büroosse elektrooniliselt ja digiallkirjastatuna e-posti aadressil polvamaa@polvamaa.ee või paberkandjal aadressile Kesk 20, 63308, Põlva (Põlva maavalitsuse hoone, ruum nr 12).
 

Lisa 2: maakondliku haridusprojekti taotluse vorm

Lisa 3: õpilasürituste, -konkursside, -võistluste ja aineolümpiaadide sisuaruanne 2018

Lisa 4: aineühenduste tegevuse sisuaruanne & koolieelsete LA täiendkoolituste aruanne 2018


Lisainfo:
Kertu Anni
Kommunikatsiooni ja hariduskoostöö koordinaator
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5887 6870
E-post: kertu.anni@polvamaa.ee