PIIRKONDLIKUD ALGATUSED TÖÖHÕIVE JA ETTEVÕTLIKKUSE EDENDAMISEKS (PATEE)

Projekti eesmärgiks on Põlvamaa alustavate ja tegutsevate ettevõtete arengule ning lisandväärtuse kasvule kaasa aitamine. Projektiga kaasatakse alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid, kes projekti tegevuste toel loovad maakonda eelkõige uusi töökohti ning mille tulemusena suureneb ettevõtete jätkusuutlikkus, aga ka kasumlikkus, müügitulu ja ekspordimaht.

Seejuures on pikaaegsem eesmärk tagada ettevõtjate koostöö jätkusuutlikkus ka peale toetavaid programme. Projekti peamiseks sihtgrupiks on maakonna prioriteetsete valdkondade - rohe- ja loomemajanduse ning puidusektori mikro, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted.

Käesolev projekt on jätk varasemale analoogsele 01.03.2017-01.03.2018 ellu viidud projektile ning jätkab selle põhilisi ning kõige suuremat mõju avaldanud tegevusi vastavalt Põlva maakonna tugiprogrammile "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" (PATEE) perioodiks 2017-2019 (https://www.polvamaa.ee/projektid1). 

Projekti alategevused:

 • Põlvamaa puidu- ja mööblitööstuse ettevõtete arendamine osaledes kompetentsikeskuse Tsenter ja Kagu-Eesti Puiduklastri tegevustes;
 • maine- ja ühisturundusürituste, maakondlike messide turundus, koostöövõrgustike (nt Põlvamaa "Rohelisem märk") arendamine;
 • piiriülesed ja riigisisesed õppereisid ettevõtluskogemuse laiendamiseks;
 • kodumaise toodangu müügipraktikum "Ökofestival" (www.ecofest.ee); 
 • maakonna väikeettevõtete (eelkõige rohemajandus: www.polvamaine.ee) tootearenduse ja müügikoolitused, ümarlauad;
 • Põlvamaa ettevõtjate tunnustamine;
 • ettevõtete parimatest praktikatest info jagamine ja meediakajastus.

Projekti kogueelarve: 103 895,31 eurot

Periood: 28.02.2018 - 31.12.2019

Juhtpartner: SA Põlvamaa Arenduskeskus

Projekti partnerid on MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit, kohalikud omavalitsused, MTÜ Piiriveere Liider, MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu, Põlva Talurahvamuuseum ja Kompetentsikeskus Tsenter. Vastavalt tegevustele võib partnereid lisanduda. 


Lisainfo:
Kaisa Tammoja
Mittetulundusühingute konsultant
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee

Kristel Koddala
Ettevõtluse ja noorte projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5341 6112
E-post: kristel.koddala@polvamaa.ee

Projekti tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 "Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.4.2. "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" raames.
 

TURISMIVÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA TURISMITURUNDUS

Projekti eesmärk on Põlvamaa tuntuse ja maine kasv turismisihtkohana, maakonda külastavate sise- ja välisturistide arvu kasvatamine, turismiettevõtete võimekuse tõus ja laienemine, käivete ja kasumlikkuse suurenemine, maakonna tööhõive kasv, piirkondliku koostöö paranemine sh mitmete koostööprojektide läbiviimine ning maakondliku SKP osakaalu suurenemine.

Projekti alategevused:

 • infovahetus ja koostöö erinevate osapooltega;
 • seminaride, ümarlaudade, infopäevade, koolituste ja õppereiside korraldamine;
 • pere-, kultuuri- ja loodusturismi toodete ning sündmuste turundus (infomaterjalid, messidel osalemine, pressireisid);
 • www.visitpolva.ee arendamine.

Projekti kogueelarve: 67 530 eurot

Periood: 29.03.2018 - 31.12.2019

Juhtpartner: SA Põlvamaa Arenduskeskus

Projekti partnerid on MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit, kohalikud omavalitsused, Põlvamaa Turismiinfokeskus, Põlvamaa turismiettevõtted, Lõuna-Eesti sihtkohtade turismiarendajad, EAS Turismiarenduskeskus.


Lisainfo:
Kristi Kahu
Turismiarendusjuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5554 3907
E-post: kristi.kahu@polvamaa.ee

Projekti tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 "Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.4.2. "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" raames.