KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) käivitati 1996. aastal, et toetada külaliikumist. Paar aastat hiljem nimetati programm ümber kohaliku omaalgatuse programmiks. 2007. aastal laienes programm ka linnadesse. Programmist on kujunenud üks tuntumaid siseriiklikke regionaalarengu programme, mis ulatub inimestele kõige lähemale.
 
Alates 2018. aastast koordineerib programmi menetlemist maakonnas Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Taotluste menetlemine on delegeeritud Põlvamaa Arenduskeskusesse.
 
Programmi rakendemise aluseks on 1. märtsil jõustunud riigihaldusministri 09.03.2018 määrus nr. 15 "Kohaliku omaalgatuse programm".
 
Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Määruse mõistes on kogukond mingis piirkonnas elav, ühist toimekeskkonda jagav, teatud sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimeste rühm.
 
Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:
 
Meede 1 (kogukonna areng) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
 
Meede 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
 
TAOTLEMINE
Programmi viiakse ellu kaks korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu. Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada (esindusõiguslik isiku poolt digitaalselt allkirjastatult) aadressile kop@polvamaa.ee.
 
KOPi sügisvooru infopäev toimus 17. septembril Põlva riigimajas. Tutvu slaididega!
 
Toetuse taotlejaks saavad olla järgmised määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad ühendused:
 
  • mittetulundusühingud, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole;
  • sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2500 eurot meetmes 1 ja 4000 eurot meetmes 2. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.
 
Projektitaotluste menetlemise ja nõustamisega tegeleb SA Põlvamaa Arenduskeskuse mittetulundusühenduste konsultant Kaisa Tammoja, e-post kaisa.tammoja@polvamaa.ee, tel 510 9433.
 
HINDAMINE
Projekte hindab 5-liikmeline hindamiskomisjon vastavalt hindamismetoodikale. Hindamiskomisjoni kuuluvad: Jaan Tobreluts (MTÜ Taevaskoja), Urmas Nagel (EELK Räpina Miikaeli kogudus), Kaisa Potter (Krootuse Kultuuriselts), Ragner Lõbu (MTÜ Vanaajamaja) ja Ingrid Joosep (Räpina Vallavalitsus).
 
TEAVITAMINE
Toetuse saajal on kohustus teavitada toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust, esitades projekti üritustel, trükistel, dokumentidel, materjalidel, veebilehel sobivas kohas viite: „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest". Alates 2018. aastast ei ole kohaliku omaalgatuse programmil oma logo.

MATERJALID
Taotlemiseks vajalikud vormid:
 

Aruandevormid:

Lisamaterjalid

Toetatud projektid

Lisateave:
Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee