PÕLVAMAA ETTEVÕTLUSKESKKOND

2019. aasta alguse seisuga on Põlvamaal 2929 ettevõtet (vt tabel 1). Kõige sagedamini esinevaks õiguslikuks vormiks on seejuures osaühingud ning FIE-d. Enim (üle 55%) on ettevõtteid registreeritud Põlva valda. 

Tabel 1. Põlvamaa ettevõtete arv õigusliku vormi järgi 2019. aasta alguses


Allikas: Äriregister

Põlvamaa ettevõtluskeskkonna üheks iseloomulikuks küljeks on mikroettevõtete suur osakaal. 2017. aastal moodustasid alla 10 töötajaga ettevõtted 95,9% kõigist Statistikaameti statistilisse profiili kuuluvatest ettevõtetest (vt tabel 2). Selle arvuga on Põlvamaa üks suurima mikroettevõtete osakaaluga maakondi Eestis.

Tabel 2. Põlvamaa ettevõtted töötajate arvu järgi 2017. aastal


Allikas: Statistikaamet

Teiseks Põlvamaa ettevõtluskeskkonna iseloomulikuks küljeks on primaarsektori kõrge osakaal elanike tööhõives. 2017. aastal töötas 13% Põlvamaa hõivatutest primaarsektoris (vt joonis 1), millega maakond oli Eestis esimene. Eesti keskmine näitaja oli samal ajal 3,5%.

Joonis 1. Majandussektoris hõivatute osakaal kõigist hõivatutest Põlvamaal ja Eestis keskmiselt 2017. aastal (allikas: Statistikaamet)

Põllu- ja metsamajanduse ning kalapüügi oluline roll maakonna ettevõtluses kajastub ka maakonnas loodava lisandväärtuse näitajates. 2017. aastal moodustas primaarsektoris loodav lisandväärtus 13% kogu maakonnas loodavast lisandväärtusest (vt joonis 2). Sellega näitajaga oli maakond Eestis üks esimesi. Põlvamaa SKP jooksevhindades oli 2017. aastal 191,1 miljonit eurot.

Joonis 2. Majandussektorite osakaal maakonnas loodavas lisandväärtuses 2017. aastal (allikas: Statistikaamet)

Palgatasemelt kuulub Põlvamaa Eesti keskmiste sekka. 2018. aasta III kvartalis oli maakonnas makstav keskmine brutopalk 1043 eurot. Selle näitajaga oli maakond Eestis 8. kohal (vt joonis 3).

Joonis 3. Keskmine brutokuupalk maakondades 2018. aasta III kvartalis, eurot (allikas: Statistikaamet)

Põlvamaa registreeritud töötuse määr oli 2018. aasta lõpus 6,7%, mis oli kõrgem kui Eesti keskmine (vt joonis 4). Kokku oli 2018. aasta novembri lõpu seisuga Põlvamaal end töötuna registreerinud 803 inimest ning aktiivsete inimeste koguarvuks oli 12 tuhat.

Joonis 4. Registreeritud töötuse määr (allikas: Töötukassa)