Müügialade korrastamine Põlvamaa kohalikes omavalitsustes

Maksumus: 11 952 €
Toetuse summa: 10 000 €

Käesoleva projekti abiga korrastati isetekkelised müügialad ning rajati Orava, Räpina ja Värska valda müügikioskid (turuletid ja varjualused), mis aitavad piirkonna inimestel mugavamalt ja väljapeetumalt müüa põllumajandus-saaduseid, taimi, käsitööd jms.

Projekti rahastas MTÜ Piiriveere Liider LEADER meetmest.

   

 

Põlvamaa Rohelisem märgi arendustegevused

Maksumus: 17 714 €
Toetuse summa: 15 056,90 €

Projekti eesmärk on rohelisema märgi ettevõtjate koostöövõrgustiku laiendamine ja turundmine, et toetada ettevõtjate ühistegevust, sh ühisturundust.

Projekti rahastas Põlvamaa Partnerkogu LEADER meetmest.

   


Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019

Kestvus: 01.01.2017-31.12.2019
Põlvamaa tugiprogrammi kogumaht: 309 840 €
Toetuse osakaal: 84%
Omafinantseeringu summa: 49 574 €
Toetuse summa: 260 266 €

Tegemist on „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020" prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" alategevusega (edaspidi PATEE).

Tugiprogramm sisaldab järgnevaid alaprojekte:

Projekt EU51318 – Turismivõrgustiku arendamine ja turismiturundus
Projekt EU51375 - Tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse tõstmine
Projekt EU51378 – Noorte ettevõtlikkuse arendamine

Tugiprogrammi tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2018

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meede: "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevus „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused".

SA Põlvamaa Arenduskeskus osaleb aastatel 2015 – 2018 meetme toetuse andmise tingimuste väljatöötamisel ja elluviimisel sotsiaalministeeriumi partnerina. Meetme eesmärgiks on tööealise isiku hoolduskoormuse vähendamine ja/või erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule asumise võimekuse suurendamiseks.

Põlvamaa Arenduskeskuse tegevused:

  • sotsiaalteenuste maakondliku kaardistuse koostamine;
  • analüüsi koostamine sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise vajaduse osas perioodil 2016-2020;
  • arendusseminaride korraldamine kohalike omavalitsustekoostöö paremaks toimimiseks;
  • konsultatsiooniteenuse osutamine avatud vooru taotlust esitada soovivale kohalikule omavalitsusele või omavalituste liidule;
  • sisendi andmine teise taotlusvooru paremaks korraldamiseks;
  • esimese vooru projektide kohta info kogumine (kitsaskohad, ettepanekud jne) ja koondi koostamine sotsiaalministeeriumile.

Maakondlikud dokumendid ja analüüsid:

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

SA Põlvamaa Arenduskeskus pakub koostöös EASiga (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) potentsiaalsetele, alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele nõustamist ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

Nõustamisteenuse pakkumiseks kogub ja jagab arenduskeskus informatsiooni järgmistel teemadel:

  • EASi ettevõtluse toetamise meetmed, programmid ning tegevused;
  • teisi projekte ja arendustegevusi rahastavad institutsioonid Eestis ja nende toetusmeetmed, millest ettevõtlusvaldkonnale saab toetust taotleda,
  • teenust pakkuvad avaliku-, era- ja mittetulundussektori konsultandid;
  • kõik arenduskeskuse poolt pakutavad teenused ja nende hind kliendile.

Jooksvalt vahendab koostöökontakte ettevõtjate, mittetulundusühenduste ja avaliku sektori vahel.

Põlvamaa Arenduskeskus konsulteerib potentsiaalseid ja alustavaid ettevõtjaid, eesmärgiga toetada nende arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja. Arenduskeskus aitab kliendi nõustamisega äri planeerimisel ja starditoetuse taotlemisel ja tegevusplaani elluviimisel.

Nõustamist MAKides rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. SA Põlvamaa Arenduskeskuse poolt elluviidavate tegevuste maksumus 2017 aastal on orienteeruvalt 59 000 eurot.