Uudised

Põlvamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev

Neljapäeval, 17. märtsil algusega kell 13:00 toimub Põlvamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev, mida teostatakse koostöös Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumiga. Üritusele on oodatud Põlvamaa kohalike omavalitsuste (KOV) ja KOV hallatavate asutuste töötajad. Teabepäevale on oodatud ka teised osapooled, kellel on eelnev ja/või potentsiaalne kokkupuude sihtgruppi kuuluvate elanikega (tagasipöördujad, uussisserändajad, vähelõimunud püsielanikud).

Teabepäevade läbiviimise eesmärk on tutvustada riigi poolt pakutavaid tegevusi ja võimalusi, mis on suunatud tagasipöördujatele, uussisserändajatele ja vähelõimunud püsielanikele. Näiteks räägime eesti keele õppimise võimalustest, kohanemisprogrammist, sihtgruppidele suunatud toetustest ja nõustamisteenustest. Suurem osa teabepäevast keskendub juhtumite arutamisele. Puudutame ka Ukraina sõjapõgenike olukorda Eestis.

*tagasipöörduja - välisriigist Eestisse tagasi elama asunud Eesti kodanik või välisriigis sündinud eesti rahvusest isik

*uussisserändaja - vähem kui viis aastat Eestis seaduslikult elanud välismaalane, kellele on antud Eesti tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduses või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel 

*vähelõimunud püsielanik - elanik, kelle põhiline suhtluskeel pole eesti keel ja kes ei tunne kuuluvust eestikeelsesse inforuumi ja kogukonda

Omades rohkem teadmisi, on võimalik sihtgruppi kuuluvaid elanikke suunata olemasolevatesse tegevustesse ja selle kaudu toetada tõhusamat kohanemist ja lõimumist kohalikku kogukonda. Tegu on olulise ennetustööga, mis toetab tagasipöördujate, uussisserändajate ja vähelõimunud püsielanike paremat hakkamasaamist kogukonnas. Ühtlasi suurendab ka nende tahet kogukonda kuuluda ja omapoolselt selle arengusse panustada

Teabepäeva viiakse läbi Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis aadressil Kesk 15. Üritus kestab orienteeruvalt 3 tundi ajavahemikus 13:00-16:00. Palun registreerige ennast teabepäevale selle lingi kaudu - https://forms.gle/Y37hFDeUSD4yUEDL6 

Teabepäeva ajakava on leitav SIIT.  

Rohkem informatsiooni projekti kohta - http://www.jmk.ee/rande-kohanemis-ja-loimumisteemalised-teabepaevad/ Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.   

Lisainfo:

Kristina Avdonina
Mob: +372 53035517
Johannes Mihkelsoni Keskus
www.jmk.ee

eu