Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Paljud viisataotlused on tagasi lükatud

Tulenevalt viimase kolme nädala meelemuutusest VF Tartu konsulaarametnike poolt, on paljud viisataotlused viisa sihipärast kasutamist tõendavate lisadokumentide nõudmise tõttu tagastatud. Löögi all on nii kultuurigrupid, omavalitsus- ja riigiametnikud, koolid, seltsid ning kogudused. Lisanõudmised ei ole seni puudutanud lähisugulaste hauaplatside külastajaid vastavate tõendite alusel.

Lisanõuded on kehtestatud ka tagantjärele praegu juba menetluses olevatele viisataotlustele, seega oleks vastavad lisadokumendid vajalikud korraldada võimalikult kiiresti. Lisanõudeid rakendatakse hoolimata asjaolust, et viisataotluste aluseks olev kutsega nimekiri on VF Välisministeeriumi poolt kinnitatud ning mitmete muude vene organite poolt kontrollitud. Kinnitatud nimekirjas olemine ei taga viisa saamist.

Omavalitsused ja riigiametid peavad esitama koostöölepingud (võib ka projekti leping) venepoolse partneriga, võimalikud sündmuste ajakavad ning kirjeldama iga ametniku rolli sellise lepingu alusel. Ametniku pereliikmele viisat ei võimaldata. Kultuurivahetuses osalemise rolli põhjendamine kehtib ka volikogu liikmetele. Koostööpartner peab olema Pihkva oblastis.

Kultuurigruppide puhul on vajalik väljatrükk rahvakultuuri andmebaasist (et selline grupp eksisteerib), grupi liikmete nimekiri, esimese ürituse kuulutus, kutse vms. ühisreisi tõestus, võimalusel väljatrükid seniste välisesinemiste kajastamisest meedias.

Koolid peavad esitama koostöölepingu vastava venepoolse partneriga ning planeeritava tegevuste ajakava. Samuti peab kooli direktor kinnitama, et tegemist õpetajate ning õpilastega, kooli abipersonal ning lapsevanemad viisa saajate hulka ei kuulu. Samuti ei kuulu viisa saamiseks õigustatud seltskonda enam kooliekskursioonid.

Seltside, seltsingute ning muude MTÜde puhul kehtivad samuti ranged lisanõuded - vajalik on seltsi liikmete nimekirja väljatrükk, seltsi olemasolu tõendav kas registri või muu tunnustuse väljatrükk, koostööleping venepoolse partneriga või esimese ühisürituse kutse, ürituste planeeritav kava.

Spordiklubid peavad esitama väljatrüki spordiklubi registreeringust, liikmete nimekirja ning ürituste planeeritava kava.

Kirikukogudused ja religioossetel üritustel käivad inimesed peavad hankima Vene-poolselt kirikuõpetajalt toetuskirja.

Endiselt kehtib registreeritud elukoha piirang (taotleja peab olema rahvastikuregistri kohaselt Põlva- või Võrumaa elanik).

Grupp peaks viisataotlused sisse andma kõik koos ühekorraga, siis on eelnevate viisade kasutamisest näha, kas on ühiselt ka mingil üritusel Venemaal käidud.

Iga viisataotlus vaadatakse eraldi üle, vaagitakse personaalselt põhjendusi ning tehakse otsus. Tähtis negatiivne komponent on Venemaa regulaarne külastus kord kuus (!). 

Järgmise nimekirja (hakkab kehtima 2018.a. märtsi teises pooles) koostamine on juba alanud ning kestab novembri lõpuni.


Lisainfo:
Andy Karjus
Kagu-Eesti viisakoordinaator
Tel: 511 0611
E-post: viisakoordinaator@gmail.comviisakoordinaator@gmail.com