Põlvamaa Omavalitsuste Liidu hariduse valdkonna rahaliste vahendite taotlemise, jagamise ja kasutamise kord 2017
 

1. Kord reguleerib aineolümpiaadide, võistluste, õpilasürituste, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ning munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituse kulude rahastamiseks taotluste esitamist, menetlemist, raha kasutamist ja aruandlust.

2. Põlvamaa Spordiliidu poolt koostatakse tööplaan ja eelarvetaotlus koolispordi võistluste korraldamiseks kaasates selleks maakonna kehalise kasvatuse õpetajate ainesektsiooni esindaja. Tööplaan ja eelarvetaotlus esitatakse etteantud vormil hiljemalt 13. jaanuar 2017.

3. Ainesektsioonide juhid koostavad aineolümpiaadide ja -konkursside tööplaani ja eelarve võttes aluseks TÜ Teaduskooli 2016/2017. õppeaasta tegevuskava ja juhendid ning varasemate aastate kogemused. Tööplaan ja eelarvetaotlus esitatakse etteantud vormil hiljemalt 13. jaanuar 2017.

4. Munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ainesektsioonide juhid koostavad koolieelsete lasteasutuste õpetajate maakondliku täiendkoolituskava, mis esitatakse koos eelarve taotlusega etteantud vormil POLi büroosse hiljemalt 13. jaanuar 2017.

5. Põlva maakonnas tegutsevate munitsipaal-, riigi- ja eraüldhriduskoolide koolijuhtide (sh õppealajuhatajad, huvijuhid) ja õpetajate ainesektsioonide ühistegevuste ning õpilaste võistluste ja õpilasürituste korraldamise ja nendest osaluse toetamiseks on võimalik esitada projektitaotlused.

6. Projektitaotluste voor avatakse 19. detsember 2016. Taotlused tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 13. jaanuaril 2017. Vaba jäägi (alates 1000 eurost) tekkimisel avatakse teine taotlusvoor 3. juulil 2017, mille puhul taotluste esitamise tähtaeg on 1. september 2017.

7.  Põlvamaa Omavalitsuste Liidu büroo (edaspidi POLi büroo) poolt koostatakse kalendriaastast lähtuv koondtööplaan ja –eelarve.

8. Projektitaotlusi hindab ja aastase tööplaani koos eelarvega kiidab heaks POLi töökomisjon koosseisus: POLi juhatuse esindajad – Kaido Kõiv (juhatuse esimees, Valgjärve vallavanem), Georg Pelisaar (Põlva vallavanem) ja Lennart Liba (Vastse-Kuuste vallavanem), POLi tegevdirektor Eve Neemsalu, POLi hariduskomisjoni liige ja Värska Gümnaasiumi direktor Rein Zaitsev ja POLi hariduskomisjoni liige (volikogude esindaja) Rein Raadla. Töökomisjon esitab POLi juhatusele otsustamiseks rahastamise ettepaneku.

9. Eelnõu koostamiseks võib töökomisjon kasutada ekspertide abi ning küsida taotlejatelt täiendavaid andmeid.

10. POL rahastab maakondlike aineolümpiaadide ja konkursside korraldamisega seotud kulud:

  • aineolümpiaadi materjalid;
  • aineolümpiaadi ja konkursi materjalide ettevalmistamise ja tööde parandamise töötasu (tööandja kogukuluna 8,7€/h);
  • õpilaste toitlustamine nädalavahetustel (1€/in).

11. POL rahastab üleriigilistest aineolümpiaadidest ja/või konkurssidest osavõtva õpilase ja saatja transpordikulud (bussi- ja rongipiletid, kütusetšekid arvestusega 10l/100km). Maakondlike aineolümpiaadide ja/või konkursside transpordikulusid ei kaeta.

12.  Maakondlike aineolümpiaadide ja/või konkursside puhul õpilase saatjat, kes ei ole žürii liige, ei tasustata.

13. Haridusprojektide puhul kaetakse põhjendatud majandus- (ruumide rent, bürootarbed jne), tööjõu- (koolitajad, esinejad) ja transpordikulud (bussi- ja rongipiletid, kütusetšekid arvestusega 10l/100km). Kululiikide katmise ja selle ulatuse otsustab POLi töökomisjon projektide hindamise käigus.

14. Haridusprojektide puhul ei kaeta toitlustamiskulusid (nii õpetajad kui õpilased) ning meenete ostmist.

15.  Aineühendused ja sündmuste korraldajad, kelle tegevusi toetati on aruandekohuslased:

  • aineolümpiaadide või konkurssidega seotud kuludokumendid koos protokollide ning sisuaruandega esitatakse POLi büroole hiljemalt üks kuu pärast aineolümpiaadi või konkursi toimumist, detsembris toimuva aineolümpiaadi või konkursi korral hiljemalt 15. detsember 2017;
  • haridusprojektide kuludokumendid ja sisuaruanded esitatakse POLi büroole hiljemalt üks kuu pärast taotluses märgitud tegevuste lõppemist, detsembris toimuva ürituse puhul hiljemalt 15. detsembriks 2017;
  • koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolitustega seotud kuludokumendid koos registreerimislehtedega esitatakse POLi büroole hiljemalt üks kuu pärast koolituse toimumist, detsembris toimuva koolituse korral hiljemalt 15. detsembriks 2017;
  • koondaruanne koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituste kohta tuleb esitada hiljemalt 15. detsember 2017.

16. Taotlused ja aruanded esitatakse Põlvamaa Omavalitsuste Liidu büroosse elektrooniliselt ja digiallkirjastatuna e-posti aadressil polvamaa@polvamaa.ee või paberkandjal aadressile Kesk 20, 63308, Põlva (Põlva maavalitsuse hoone, ruum nr 12).


Lisa 2: maakondliku haridusprojekti taotluse vorm

Lisa 3: õpilasürituste, -konkursside, -võistluste ja aineolümpiaadide sisuaruanne    

Lisa 4: aineühenduste tegevuse sisuaruanne / koolieelsete lasteasutuste täiendkoolituse aruanne               
 

Lisainfo:
Kertu Anni
Kommunikatsiooni ja koostöö koordinaator
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 799 8937 / 5887 6870
E-post: kertu.anni@polvamaa.ee