Nõustamisteenused ettevõtjatele:

 • ettevõtlusega alustamise nõustamine;
 • äriühingute asutamine ja registreerimine;
 • asutamisdokumendid, maksundus, rahastusvõimalused, lepingud jne;
 • äriidee analüüs;
 • äriplaani, turundusplaani, ekspordiplaani ja finantsplaani koostamise nõustamine;
 • ettevõtte arendusplaanide hindamine ja arendusplaanide elluviimiseks sobiva rahastusallika leidmine;
 • tegevusnõustamine;
 • projektide kaasrahastamine, lepingud, partnerite leidmine jne;
 • projektitaotluste konsulteerimine, taotluste põhitingimuste selgitamine;
 • abi kontaktide leidmiseks välisturgudel, info eksporttegevuse rahastamisvõimaluste kohta;
 • investeeringuteks sobivate objektide ja ettevõtete leidmise abistamine;
 • ettevõtlusalase info ja koolituste vahendamine.


Messide külastused 2017

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik korraldab 2017. aastal ettevõtjatele 10 külastust rahvusvahelistele messidele. Messikülastuse eesmärk on viia ettevõtete esindajad tutvuma messiga ja seal pakutavate võimalustega. Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks. Innustame osalejaid otsima ja märkama võimalusi oma ekspordi kasvatamiseks. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul. Messikülastustega luuakse eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtete seas.

Messikülastustest võivad osa võtta kõik  Eesti Äriregistrisse kantud äriühingud, kes vastavast messist kasu võiksid saada.  Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted. Messikülastused on tasulised, täpsem osalustasuinfo iga messi tutvustuslehel.

Messikülastusi kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Registreerimine 2017. aasta messikülastustele on avatud 1. - 28. veebruarini.

Tutvu messide nimekirja ning infoga ja registreeri ennast osalema:

BOUWBEURS 2017 (Building and Construction) 
TransRussia 2017 (Transport and Logistics)
LIGNA 2017 (making more out of wood)
Sevilla Feria de Abril 2017 (Food, Beverage, Tourism)
Rehacare International 2017
Fakuma 2017 (Plastics processing)
Bygg Reis Deg 2017 (construction, housing, facilities)
Marine Equipment Trade Show 2017
Productronica Messe 2017
ELMIA Subcontractor 2017

MAK võrgustiku poolt messikülastuste korraldamisele kulutatud summad loetakse vähese tähtsusega abiks (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki.

Lisainfo:
Silja Talviste
MAK võrgustiku koordinaator
siljatalviste@arenduskeskused.ee
mob. +37253308130


ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse

Ettevõtjale, kes vajab kiiret ja pädevat lahendust oma arenguteel olevatele väljakutsetele, on nüüd olemas uus abiline: veebileht www.adapter.ee. ADAPTER on värav Eesti parimate teadus- ja arendusasutuste pakutavate teenuste, teadmiste ja arendusvõimaluste juurde. 

Kui Teie ettevõtte ees seisev väljakutse vajab spetsiifilisi kompetentse või seadmeparki või kui otsite arenduspartnerit rakendus- või tootearendusprojektiks ning ei tea, kust alustada, tuleb appi ADAPTERi pakutav kontaktpunkt. Sellesse keskkonda sisestatud koostööettepanekud, päringud ja küsimused jõuavad kõikide osalevate ülikoolideni, kes neid analüüsivad ja omapoolsed vastused esitavad. Nii jääb ettevõtjal ära tarvidus otsida ja mõelda, kelle poole oma küsimusega pöörduda – ADAPTER lahendab selle mure Teie eest. Võimalikud lahendused või ülikoolide soovid teemaga süvitsi minna jõuavad ettevõtjani viie tööpäeva jooksul.

ADAPTERi teenuste andmebaasi on koondatud Eesti ülikoolide pakutavad mõõte-, analüüsi-, konsultatsiooni- jne teenused. Andmebaasis on juba üle 230 teenuse ning see arv kasvab pidevalt. Alates ammooniumlämmastiku määramisest pinnavees kuni töökeskkonna ohutegurite mõõdistamiseni, jätkusuutlikust tootearendusest kuni Aasia turgudele sisenemise nõustamiseni, tarvilikke teenuseid on kõikidele eluvaldkondadele.

ADAPTER.ee lehel on ka aktiivne ja ajakohane loend olulisematest ettevõtetele avatud toetusmeetmetest, mis on suunatud teadmismahuka majanduse kasvatamisele. 

Kontaktid:

Siim Kinnas
Tel: 520 4864
E-post: siim.kinnas@adapter.ee

Anneli Saaroja
Tel: 511 7129
E-post: anneli.saaroja@adapter.ee