Nõustamisteenused ettevõtjatele:

 • ettevõtlusega alustamise nõustamine;
 • äriühingute asutamine ja registreerimine;
 • asutamisdokumendid, maksundus, rahastusvõimalused, lepingud jne;
 • äriidee analüüs;
 • äriplaani, turundusplaani, ekspordiplaani ja finantsplaani koostamise nõustamine;
 • ettevõtte arendusplaanide hindamine ja arendusplaanide elluviimiseks sobiva rahastusallika leidmine;
 • tegevusnõustamine;
 • projektide kaasrahastamine, lepingud, partnerite leidmine jne;
 • projektitaotluste konsulteerimine, taotluste põhitingimuste selgitamine;
 • abi kontaktide leidmiseks välisturgudel, info eksporttegevuse rahastamisvõimaluste kohta;
 • investeeringuteks sobivate objektide ja ettevõtete leidmise abistamine;
 • ettevõtlusalase info ja koolituste vahendamine.


Messide külastused 2018. aastal

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik korraldab 2018. aastal ettevõtjatele 9 külastust rahvusvahelistele messidele. Messikülastuse eesmärk on viia ettevõtete esindajad tutvuma messiga ja seal pakutavate võimalustega. Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks. Innustame osalejaid otsima ja märkama võimalusi oma ekspordi kasvatamiseks. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul. Messikülastustega luuakse eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtete seas.

Messikülastustest võivad osa võtta kõik  Eesti Äriregistrisse kantud äriühingud, kes vastavast messist kasu võiksid saada. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted. Messikülastused on tasulised, täpsem osalustasuinfo iga messi tutvustuslehel.

Registreerimine 2018. aasta külastustele on avatud kuni 28. veebruarini, on ka mõned erandid, mis puudutab 2018. aasta alguse messikülastusi.

Messikülastusi kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Tutvu messide nimekirja ning infoga ja registreeri ennast osalema: http://www.arenduskeskused.ee/et/153
 

Lisainfo:
Silja Talviste
MAK võrgustiku koordinaator
Tel: 5330 8130
E-post: silja.talviste@arenduskeskused.ee


ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse

Ettevõtjale, kes vajab kiiret ja pädevat lahendust oma arenguteel olevatele väljakutsetele, on nüüd olemas uus abiline: veebileht www.adapter.ee. ADAPTER on värav Eesti parimate teadus- ja arendusasutuste pakutavate teenuste, teadmiste ja arendusvõimaluste juurde. 

Kui Teie ettevõtte ees seisev väljakutse vajab spetsiifilisi kompetentse või seadmeparki või kui otsite arenduspartnerit rakendus- või tootearendusprojektiks ning ei tea, kust alustada, tuleb appi ADAPTERi pakutav kontaktpunkt. Sellesse keskkonda sisestatud koostööettepanekud, päringud ja küsimused jõuavad kõikide osalevate ülikoolideni, kes neid analüüsivad ja omapoolsed vastused esitavad. Nii jääb ettevõtjal ära tarvidus otsida ja mõelda, kelle poole oma küsimusega pöörduda – ADAPTER lahendab selle mure Teie eest. Võimalikud lahendused või ülikoolide soovid teemaga süvitsi minna jõuavad ettevõtjani viie tööpäeva jooksul.

ADAPTERi teenuste andmebaasi on koondatud Eesti ülikoolide pakutavad mõõte-, analüüsi-, konsultatsiooni- jne teenused. Andmebaasis on juba üle 230 teenuse ning see arv kasvab pidevalt. Alates ammooniumlämmastiku määramisest pinnavees kuni töökeskkonna ohutegurite mõõdistamiseni, jätkusuutlikust tootearendusest kuni Aasia turgudele sisenemise nõustamiseni, tarvilikke teenuseid on kõikidele eluvaldkondadele.

ADAPTER.ee lehel on ka aktiivne ja ajakohane loend olulisematest ettevõtetele avatud toetusmeetmetest, mis on suunatud teadmismahuka majanduse kasvatamisele.