« Tagasi

Kaemi, mis Saaremaa latsiaidun tetäs

Just sellise nimega kirjutas Pihlapuu lasteaed Sihtasutusele Innove projektitaotluse saamaks vahendeid alushariduse parimate praktikate jagamise õpiürituse korraldamiseks. Programmi „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks" ning „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine", mille rahastamist toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik raames otsisime võimalusi kogu lasteaia meeskonnaga jagada oma teadmisi ja kogemusi ning tutvuda ka Saaremaa lasteaedade tegemistega.

Ootuse ühisteks ettevõtmiseks ning meeskonna- ja koostöö võimaluste mitmekesistamiseks tõid töötajad välja arenguvestlustel. Projektitaotlus sai positiivse vastuse ja lasteaed Pihlapuu alushariduse jagamise õpiüritust toetati 1610 euroga.

Miks just Saaremaa lasteaiad? Varasemalt oleme  korraldanud kogemus- ja õppepäevi maakonna lasteaedade õpetajatele, koostöös Võru Instituudiga keelepesa metoodikat kasutavatele õpetajatele ning ülevabariigiliselt Hea Alguse õpetajatele.

Lähtudes sellest, et 2016 oli merekultuuri ja 2017 on laste- ja noortekultuuri aasta ning 2018 on kultuuripärandi aasta, soovisime Saaremaa kolleegidega jagada mõtteid pärimuskultuuri kasutamise võimalustest lasteaedade õppe- ja kasvatustegevuses ning uurida parimaid praktikaid lasteaias meeskonnatöö ja tööaja korraldamisest. Koostööläbirääkimisi alustasime Saaremaa maavalitsuse haridusnõuniku Raivo Peetersiga, kes koostöös lasteaedade direktorite ainesektsiooni juhi Riina Saarega aitasid leida koostööpartnereid. Nõusoleku koostööks andsid Ida-Niidu ja Ristiku lasteaiad.

Mida oleme meie Pihlapuu lasteaias teinud? Lasteaias tegutseb keelepesa rühm, kus võru keelt räägitakse vähemalt ühel päeval nädalas. Võru keele ja kultuuri olulisust oleme väärtustanud erinevate ülemajaliste ettevõtmistega. Esmakordselt tähistasime lasteaias võru keele nädalat  novembris 2014 ning siis toimus ka Latsiaia Uma pido. 2016.a võrukeele nädala raames toimus Tõnõ uma pido, kus võrukeelsete ülesastumistega esinesid lasteaia kõikide rühmade lapsed. Töötajad esinesid võrukeelse laulu ja tantsudega, peo põimis tervikuks Vanderselli meeskonna esitatud võrukeelne näidend. Märtsis, 2017 toimus Võru Instituudi keelepesa-metoodikat rakendavatele õpetajatele koolituspäev.

Kuna toetuse andmise eesmärk oli toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest, püstitasime alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritusele järgmised eesmärgid:

1. Mitmekesistunud on pärimuskultuuri rakendamise  võimalused õppe- ja kasvatustöös.
2. Põlva Lasteaed Pihlapuu töötajad väärtustavad koostööd ja meeskonnatööd ning on kursis alusharidusmaastikul toimuvate muutuste ja lasteaedades kasutatavate parima praktika näidetega.
2.1.Asutuse töötajad tegutsevad  ühisest eesmärgist lähtudes, et luua parimad tingimused lapse arengu toetamiseks.

Koolitus- ja kogemuste vahetamise õppereis sai teoks käesoleva aasta 16.-18. augustini. Pihlapuust osalesid õpiüritusel nii õpetajad, tugispetsialistid, õpetaja abid, abi- ja köögipersonal – kokku 31 töötajat. Lapse arengu toetamine haridusasutuses on tervikprotsess, kus arengukeskkonnaks tingimuste loomisel on iga töötaja võtmetähtsusega. Õpiüritusega soovisime toetada meeskonnaterviklikku lähenemisviisi ning pakkuda võimalusi üksteiselt õppida ning samas soodustada töötajate panustamise- ja koostöövõimalusi, kaasates neid asutuse organisatsioonikultuuri arendamisse.

Lisaks alushariduse parimate jagamise koostöökohtumistele Ida-Niidu ja Ristiku lasteaias, toimus õpiürituse raames Pihlapuu töötajatele ka kaks koolitust. Koolitaja Viigi Viil rääkis teemal „Laste liikumisaktiivsus ja liikumise seosed õpi- ning kooliedukusega". Saaremaa kodukandi haridusnõunik Reet Viira jagas kogemusi pärimuskultuurist ja paikkonna inimeste kaasamise võimalustest.

Uueks õppeaastaks plaane tehes pidasime oluliseks võru keele nädala tähistamist novembris ning veebruaris uurime Eestimaa vägilastega - Kalevipoeg, Suur Tõll seotud lugusid.  Et ka Saaremaa lasteaedade lapsed saaksid tutvuda võru keelega, viisime neile külakostiks Piltsõnastu latsilõ, ABC kiräoppuse ja raamatu „Suur tütrik ja Pirhonen" ning CD plaadid võrkeelsete laulude ja laulumängudega.

Innustame lasteaedasid kasutama projektidest lisavahendite taotlemise võimalusi, seda enam, et toetatakse õpiüritusi, mis võimaldavad kogu haridusasutuse meeskonnana kogemuste vahetamist.
Toimunud alushariduse parimate praktikate õpiüritust analüüsides, tõid töötajad välja järgmist:

• Sain uusi ideid lasteaia ürituste korraldamisel, samuti oli väga häid näiteid õpikeskkonna kujundamisest.
• Kuidas EV 100 raames siduda pärimuskultuuri ja õppekava ühtseks tervikuks, rakendades teemakuude süsteemi.
• Ida -Niidu lasteaia kiusamisvaba programmiga liitumisest, huvitavast õueväljaku ja nutika saali kasutamisviisist. Ristiku lasteaias paelus õppetöös kasutatav folkloor- Suure Tõllu legendid ja rändamine nende radadel.
• Lasteaedade töökorralduses on oluline osa meeskonnatööl ja meeskonnakoolitusel.
• Hea võrdlus, kuidas erinevad lasteaiad toimivad ja töötavad.
• Valikuvabadus ja tahe õppida headest kogemustest peab olema meis endis.
• Meeskonnana koos samal õpiüritustel olles saab peale koolitusi kohe arutada kuuldut, nähtut ning koosolemisest tekivad ühised arusaamad, toredad hetked, mis motiveerivad edasi töötama.
• Õpiüritusel kohtusid kolme suurema lasteaia spetsialistid ja jagada ning arutada oli nii meeskonnatöökogemusi, toitlustusteenuse korraldamise iseärasusi, õueatraktsioonide
vajalikkust ja kasutusvõimalusi. Aeg õpiüritusel tiksus meeletu kiirusega.
• Inimesed said suhelda omavahel majast väljaspool ja kohtuda erinevate lasteaiaõpetajatega Saaremaal ning vahetada ideid ja kontakte.

Foto (Maret Pedoksaar): Pihlapuu töötajad külastamas Ida-Niitsiku lasteaeda
 

Lisainfo:
Kaire Hääl
Direktor
Põlva Lasteaed Pihlapuu
Tel: 5819 0694
E-post: direktor@pihlapuu.ee