PÕLVAMAA MAINEKUJUNDUSKAVA 2016-2020

Põlvamaa mainekujunduskava on Põlvamaa Omavalitsuste Liidu mainekomisjoni eestvedamisel koostatud arengudokument, millega soovitakse senisest süsteemsemalt suunata maakondlikku mainekujundust.

Põlvamaa mainekujunduskava põhieesmärk on piiratud ressursse maksimaalselt ära kasutades hoida Põlvamaa head mainet ning reklaamida Põlvamaad kui hea elukeskkonnaga rohelist maakonda.

Kavas esitatud tegevuste elluviimist koordineerib Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös mainekomisjoniga. Viimane valib ühe aasta lõikes tegevused, mida soovitakse ellu viia ja mille arv sõltub tegevuse ajamahukusest ja rahaliste vahendite vajadusest. Tegevused viiakse ellu koostöös vastavale tegevusele sobivate partneritega.

Põlvamaa mainekujunduskava on dokument, milles esitatud tegevused saavad teostuda ja nii väiksemad kui suuremad eesmärgid täituda juhul kui maakondlikul tasandil tehakse tihedat koostööd. Seepärast on käesoleva dokumendi realiseerumisel olulisteks partneriteks Põlvamaa omavalitsused, maakondlikud arendusorganisatsioonid - Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Arenduskeskus, Leader tegevusgrupid, siinsed ettevõtjad, vabaühendused, kuid samuti maakonnavälised partnerorganisatsioonid (nt turismiinfokeskused, SA Lõuna-Eesti Turism jt).

Põlvamaa mainekujunduskava avalikustamisperiood oli 6.-20. oktoober 2015, millele järgnes POLi mainekomisjoni kohtumine 30. oktoobril 2015, kus otsustati esitatud ettepanekute mainekujunduskavasse sisseviimise vajadus.

18. novembril 2015 toimus POLi juhatuses mainekujunduskava arutelu ning juhatuse ühehäälse otsusega edastati see POLi detsembrikuu üldkoosolekule kinnitamiseks. 

19. novembril 2015 toimus POLi mainekomisjoni eestvedamisel kohtumine Põlva maakonna arendusorganisatsioonide esindajatega, et prioriseerida mainekujunduskavas toodud eesmärke ja tegevusi ning valida välja konkreetsemad tegevused, millega 2016. aastal tegeleda.

15. detsember 2015 toimus POLi arenduskomisjoni ja mainekomisjoni ühiskoosolek, kus arutati detailsemalt läbi 2016. aastaks planeeritud tegevused ja nende eestvedajad. 

17. detsember 2015 võttis Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek vastu Põlvamaa mainekujunduskava 2016-2020.


DOKUMENDID:
Põlvamaa mainekujunduskava 2016-2020
POLi mainekomisjoni 30.10.15 kohtumise protokoll
Põlvamaa mainekujunduskava 2016-2020 arutelu arendusorganisatsioonidega: eesmärkide ja tegevuste kokkuvõte (19.11.15)
POLi arenduskomisjoni ja mainekomisjoni ühiskoosoleku protokoll (15.12.15)


Lisainfo:
Kertu Anni
Kommunikatsiooni ja hariduskoostöö koordinaator
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5887 6870
E-post: kertu.anni@polvamaa.ee