15. detsember 1946 - Eesti Vabatahtlik Spordiselts "Jõud" 
7.  mai 1951 - Vabatahtlik Spordiühing "Kolhoosnik" 
31. august 1956 - Spordiühing "Jõud" 
22. mai 1987 - "Jõud" ühendati "Kaleviga" 
Moodustati Üleliidulise Vabatahtliku Ametiühingute Kehakultuuri- ja Spordiühingu Eesti Vabariiklik organisatsioon "Kalev" 
24. aprill 1990 - loodi maakonna iseseisev spordiühendus Põlva Maakonna Spordiselts 
6. aprill 1995 - spordiselts reorganiseeriti klubide liiduks Põlva Maakonna Spordiliit
 
1990 
4. aprillil 1990 võttis KSÜ Kalev Põlva RN presiidium vastu otsuse Põlva maakonna spordiorganisatsiooni moodustamise kohta. 24. aprillil 1990 kutsuti kokku konverents kahe esindajaga igast kehakultuurikollektiivist ja spordiklubist (Põlva KEK-i Spordiklubi Aleks, Põlva kolhoosi SK Serviti, EPT Spordiklubi, OK Kobras). Koosolekut juhatas Toivo Kaldmäe. 
Miks oli tarvis reorganiseerida? 
1.Kadunud oli sportlik konkurents, puudus maasportlaste tunnustamine. 
2.Rahalisi vahendeid oli jagatud linnameeste kasuks. 
3.Raha oli oma, kuid seadused võõrad. 
4.Halvenenud oli maasportlaste varustamine inventariga. 
5.Halvenenud oli spordiühingu majanduslik olukord. 
Mis pidi muutuma? 
1.Kehakultuurikollektiivide kõrval ühinevad uue seltsiga ka spordiklubid, mis on uue spordisüsteemi aluseks. 
2.Üleminek klubilisele tegevusele ja alakesksele juhtimisele. 
3.Iseseisva spordiorganisatsiooni tegevuse, vahendite saamise ja kasutamise otsustavad liikmed ise ja otsustamine toimub kollegiaalselt. 
4."Kalev" Rajooninõukogu lõpetab oma tegevuse uue organisatsiooni sündides. 
Ettepanek üleminekuperioodiks ei leidnud toetajaid. Võeti vastu esimese maakonnakeskse iseseisva spordiühenduse põhikiri. Nimede ettepanekud: Põlva Maasportlaste Selts; Põlva Maakonna Spordiselts + konkursiga nimi (Jõud). Spordiühenduse nimeks sai 58 häälega Põlva Maakonna Spordiselts. Valiti 9-liikmeline volikogu ja 3-liikmeline revisjonikomisjon (Üllar Roostoja, T. Rauba, Lehte Kalda). Volikogusse esitati 15 kandidaati. Valituks osutusid: Anne Vasarik, Kalle Ojasoo, Tarmo Volt, Vassili Mahla, Toomas Paur, Riho Sajale, Nikolai Järveoja, Heini Lumpre, Tõnu Nurm. Põlva Maakonna Spordiseltsi esimeheks valiti Tarmo Volt. 
Põlva Maakonna Spordiselts oli üks esimesi maakondlikke spordiliite Eestis. Hiljem eraldusid ka teiste maakondade maaspordiorganisatsioonid spordiühingust "Kalev". 
Kalevi tegevuse lõpetamine ja vahendite üleandmine. 
Spordiseltsi nime konkurss, nimi jäi samaks. 
Buss viidi isemajandamisele. 
Kadaja Jahilasketiiru probleemide lahendamine. 
Võeti vastu sportlaste stipendiumide määramise kord (seoti maakonna k/k kollektiivi või spordiklubi esindamisega), stipendiumid määrati kolmes kategoorias (100.-, 75.-, 50.- rubla kuus). 
Eelarve, kalenderplaan. 
Alakeskse juhtimise suurendamine (sportlane võis esindada hooaja jooksul ühel spordialal ainult ühte klubi või kollektiivi). 
Arutati ühinemist Eesti Spordi Keskliiduga. 
Eesti Maaspordiorganisatsiooni moodustamise konverentsil osales 10 delegaati, tehti rida ettepenekuid põhikirja muutmiseks, mis enamuses ka läbi läksid. 11. juulil 1990. a. moodustati Eesti Maaspordi Liit "Jõud". 
 
1991 
Astuti Eesti Spordi Keskliidu liikmeks. 
Eelarve, kalenderplaan, toetuste taotlemine. 
Majandustegevuse arendamine. 
28 kollektiivliikmega sõlmiti lepingud. 
Räpina Spordiklubi, Põlva Laskespordiklubi, Spordiklubi Põlva Piim ja Põlva Maleklubi astusid spordiseltsi liikmeks. 
Osaleti Eesti VIII maaspordimängudel. 
Auhindu hakati väljastama ilma allkirjata. 
Isikliku auto kulutuste kompenseerimine võistlussõitudel. 
Autobussi LAZ-695 (remont oli mõttetu) ja veoauto müümine. 
4 uut kollektiivliiget. 
Maatöötajate XXIII spordimängud. 
Põlva Laskespordiklubiga sõlmiti leping relvade üleandmise kohta. 
 
1992 
Koondati instruktori ametikoht (jäi esimees, pearaamatupidaja, vaneminstruktor, bussijuht). 
Eelarve, kalenderplaan, toetati eelkõige ametlikke võistlus (stipendiumide raha tuli maavalitsuselt). 
OK Peko, Karateklubi Wadokai ja Põlva Käsipalliklubi astusid spordiseltsi liikmeks. 
Spordiklubi "Serviti" ettepanekul moodustati munitsipaalettevõte Põlva Tervisekeskus "Serviti". 
Põlva Maakonna XXIV spordimängud. 
Spordiameti ja spordiseltsi vajalikkus ja koostöö, funktsioonide jaotamine. 
Valuline üleminek kroonile. UAZ müümine eesmärgiga soetada autobuss. 
Selgitati spordialade rahavajadus järgmiseks aastaks. Liikmemaks 100.- krooni. 
Eesti MSL Jõud üldkogust osavõtt. 
 
Üldkogu 28. aprilllil 1992. a. Koosolekut juhatas Riho Sajale. Viidi sisse põhikirja muudatused. Volikogusse valiti Tarmo Volt, Nikolai Järveoja, Riho Sajale, Johan Utt, Anne Vasarik, Mati Nigul, Heini Lumpre, Toomas Paur ja Harri Hansen. Esimeheks valiti Tarmo Volt. 
 
Kõik finantsprobleemid lahendati iseseisvalt, üleminek alakesksele juhtimisele, maakonna sport polnud enam nii killustatud, koostöö, demokraatia spordis + tagasiside, välja oli kujunenud kindel võistlussüsteem, parimatele sportlastele maksti stipendiume. Võideldi spordialaliitudega, et nad näeksid pealinna sildist kaugemale. 
Kuidas edasi... kajastub üldkogu materjalides. 
 
1993 
Soetati autobuss Mercedes-Benz O 309D. 
Soomlaste kaudu meile jõudnud Bingo mängu korraldamine ja propageerimine. 
XXV spordimängudel osalesid vallad, firmad, klubid. 
Arutati Põlva linna osalemist Ülemaailmsel Väljakutsepäeval. 
Tarmo Volt jätkas tööd spordiseltsi esimehena ühiskondlikel alustel (põhitöökoht Põlva Maavalitsuses). 
Koostati maakonna parimate sportlaste valimise juhend. 
 
1994 
Põlva linn osales rahvusvahelisel spordiüritusel Challenge Day. 
Korrastati liikmelisust. Põlva Tenniseklubi Serv ja Põlva POÜ Spordikool astusid spordiseltsi liikmeks. 
Spordiklubide põhikirjad viidi vastavusse mittetulundusühingute seadusega. 
Kalender, eelarve, rahalised vajadused. 
Põlva Maakonna XXVI spordimängud. 
Põlva Maakonna Omavalitsuste Liit võttis üksmeelselt vastu otsuse kõikide valdade lepinguliseks vahekorraks spordiseltsiga. Kõik omavalitsused toetasid spordiseltsi 2.- krooniga elaniku kohta. 
Spordiselts võttis koolide sporditegevuse korraldamise oma alluvusse ja asuti looma uut võistlussüsteemi. 
 
1995 
Spordiseltsi reorganiseerimine mittetulundusühingute liiduks- 
Põlva Maakonna Spordiliit . 
Spordiliidu moodustasid 13 liikmesklubi: Räpina Spordiklubi, Põlva Laskespordiklubi, Põlva Tenniseklubi Serv, Spordiklubi Põlva Piim, Põlva Käsipalliklubi, OK Kobras, Põlva valla SK Serviti, Põlva Maleklubi, Värska OK Peko, Spordiklubi Wadokai, AS Põlva KEK SK Aleks, Võrkpalliklubi Volly, Põlva Jalgpalliklubi Lootos. 
Üldkogu 6. aprillil 1995. a. Koosolekut juhatas Tarmo Volt. Valiti 7-liikmeline juhatus: Anne Vasarik, Tarmo Volt, Tõnu Zirnask, Kalle Ojasoo, Viljo Randoja, Marge Koort ja Riho Sajale. Revidendiks valiti Lehte Kalda. Põlva Maakonna Spordiliidu presidendiks valiti Tarmo Volt, asepresidendiks Tõnu Zirnask. Peasekretäriks kinnitati Ingrid Muuga. Spordiliidus töötas veel lepinguline raamatupidaja ja bussijuht. 
 
Vastavalt põhikirjale korraldab spordiliit nii maakonna täiskasvanute kui ka noorte sporditegevust. 
Maakonna tervisespordiprogrammi koostamine. 
Korraldati Põlvamaa valdade I suvemängud. 
Kinnitati spordiliidu sümboolika (autor Indrek Koduvere). 
Kalenderplaan, eelarve, parimate sportlaste valimine. 
Põlva maakonna XXVII spordimängud. 
Põlva POÜ Spordikooli pöördumine spordiliidu poole ja spordikooli võtmine spordiliidu alluvusse. 
 
1996 
Eelarve, kalender, parimad, uued liikmed. 
Kehtestati spordikooli õppemaks. 
Valgjärve Spordiklubi ja Valgjärve valla Meesteklubi Meetod astusid spordiliidu liikmeks. 
XXVIII spordimängud. 
Põlvamaa II suvemängud. 
 
1997 
Kalender, eelarve, parimad, spordimängud ja suvemängud. 
Kadaja jahilasketiir müüdi Põlva Jahiseltsile. 
Põlva Maakonna XXIX spordimängud. 
Põlvaa III suvemängud. 
Kõlleste valla SK Kõlleste astus spordiliidu liikmeks. 
Põlva Linna Spordikooli ja Põlva POÜ Spordikooli ühendamine. Põlva POÜ Spordikoolis avastati puudujääk, revideerimise käigus selgus spordikooli raamatupidaja poolt tekitatud kahju 6 aasta jooksul 454514.- krooni. 
Üldkogu 30. aprillil. Juhatus jätkas tööd samas koosseisus: Tarmo Volt, Tõnu Zirnask, Riho Sajale, Viljo Randoja, Kalle Ojasoo, Anne Vasarik, Marge Koort. Presidendina jätkas Tarmo Volt ja asepresidendina Tõnu Zirnask. Peasekretär Ingrid Muuga. 
 
1998 
Eelarve, kalender, parimad.
Põlva Maakonna XXX spordimängud. 
Põlvamaa IV suvemängud. 
Müüdi autobuss Mercedes-Benz. 
Maapanga pankrot. 
 
1999 
Lumelauaklubi Mässer, Mooste valla SK Mõis, Kanepi Spordiklubi, Põlva Kergejõustikuklubi ja Korvpalliklubi Põlva Basket astusid spordiliidu liikmeks. Spordiliitu kuulus 18 mittetulundusühinguna registreeritud spordiklubi. 
3. veebruaril 1999. a. üldkogul valiti 8-liikmeline juhatus: Tarmo Volt, Tõnu Zirnask, Nikolai Järveoja, Arne Tilk, Anne Vasarik, Raul Kudre, Riho Sajale ja Andres Kumari. Revidendiks kinnitati Lehte Kalda. Presidendiks valiti Peeter Sibul, asepresidendiks Tarmo Volt. Peasekretär Ingrid Muuga. 
 
Eelarve, kalender, parimad.
Põlva Maakonna Spordiliit astus Eesti Koolispordi Liidu liikmeks (juhatusse valiti Ingrid Muuga). 
Eesti X Maaspordimängudest osavõtt. 
Põlvamaa V suvemängud. 
Põlva maakonna XXXI spordimängud. 
 
2000 
Eelarve, kalender, parimad.
Põlva Maadlusklubi Lapiti ja Põlva Matkaklubi astusid spordiliidu liikmeks. 
Põlvamaa VI suvemängud (toimusid augustis). 
Soetati 15-kohaline autobuss Citroen Jumper 2,5 TD (1997). 
Eesti MSL Jõud suvepäevade korraldamine Värskas. 
Töötati välja kriteeriumid riigieelarvelise raha jaotamisel spordiklubide tegevuse toetamiseks. 
 
Põlva Maakonna Spordiliidu 10. aastapäev 
24. aprillil toimus laiendatud üldkogu koosolek. Spordiliidul 20 liikmesklubi. 
 
Oluline 10 aasta arengus: 
•käsumajanduselt demokraatiale 
•otsustatakse kollegiaalselt 
•üleminek klubilisele süsteemile (juhtide paljusus) ja alakesksele juhtimisele 
•paralleelselt territoriaalne ja alakeskne struktuur 
•maakonnas kujunenes välja üks töövõimeline katusorganisatsioon 
•põhikirjaliselt koordineerib spordiliit kogu maakonna, nii täiskasvanute kui ka noorte sporditegevust 
•Eesti Spordi Keskliidu, Eesti MSL "JÕUD" ja Eesti Koolispordi Liidu liikmelisus 
•koostöö (omavalitsused, koolid, spordiklubid, maavalitsus jt.) 
•spordiliidu roll olulisem, kuna valdades puuduvad palgalised sporditöötajad 
•oli välja kujunenud kindel võistlussüsteem 
•kindlad eelarved, korrektsus, avalikkus 
•finantseerimise mitmekesisus 
 
2001 
Eelarve, kalender, parimad. 
Põlva maakonna XXXII spordimängud (esmakordselt I kvartalis). 
Veriora valla Spordiklubi Verko, Põlva Naiste Terviseklubi, Vastse-Kuuste valla Spordiklibi Känguru ja Karateklubi Sun Dome astusid spordiliidu liikmeks. Liikmesklubisid 24. 
Mammaste Tervisespordikeskus esitati regionaalsete tervisespordikeskute riiklikku programmi. 
Eesti IX Maaspordimängudest osavõtt. 
Koolituse korraldamine spordiklubide juhtidele. 
Kolimine Serviti Majja. 
Põlvamaa VII suvemängud. 
ESK ja EOK ühinemine. 
Eesti Maaspordi Liit JÕUD 55.aastapäev. 
 
Üldkogu koosolek 5. juunil 2001. a. Juhatusse valiti Peeter Sibul, Andres Kumari, Nikolai Järveoja, Tarmo Volt, Alar Kõiv, Sulev Arund, Indrek Käo, Arne Tilk ja Margus Uibo. Presidendiks valiti Peeter Sibul, asepresidendiks Tarmo Volt. Peasekretär Ingrid Muuga. 
 
2002 
Eelarve, kalender. 
Põlva maakonna XXXIII spordimängud. 
AS Põlva Piim SK Mumuu, Ahja Spordiklubi Sipelgas ja Põlvamaa Spordiveteranide Klubi astusid spordiliidu liikmeks. Liikmeid 27. 
Põlvamaa VIII suvemängud. 
Põlva Maakonna Spordiliidu arengukava 2003-2006 väljatöötamine. 
Eesti V Spordi Kongressi töös osalemine. 
Spordiinfot hakati edastama kodulehekülje Põlvamaa Sport kaudu. 
Aasta sportlaste valimise punktid edastati klubide poolt avalikult ning paremusjärjestus oli elektrooniliselt jälgitav. 
 
2003 
Eelarve, kalender, parimad. 
Spordiliidu majandustegevusest saadud vahendite arvelt tehti eelarvesse rida- spordiliidu toetusfond. 
Põlva maakonna XXXIV spordimängud. 
Eesti XI Maaspordimängudel saavutati maakondade arvestuses III koht ja väikelinnadest tuli Põlva teiseks. 
06.-13.07.03 toimusid Põlvas XIV juunioride maailmameistrivõistlused orienteerumisjooksus (377 osalejat 34 riigist), peakorraldaja OK Põlva Kobras. 
Põlvamaa IX suvemängud toimusid Värskas. 
Eesti omavalitsusjuhtide 8. spordipäevade korraldamine. 
Korvpalliklubi Räpina Kotkad astus spordiliidu liikmeks. Liikmeid 28. 
Spordiklubi Wadokai uueks nimeks registreeriti Karateklubi Keiko. 
Korraldati maakondade kehalise kasvatuse õpetajate ning spordiaktiivi koostööpäev SÜGIS 2003. 
Regionaalsest noortespordi rahast toetati noorte spordiga tegelevaid ja riikliku statistilise aruande esitanud maakonna spordiklubisid. 
 
2004
Eelarve, kalender, parimad.
Spordiliidu toetusfondist hakatakse lisaks klubidele toetama ka Eesti Koolispordi Liidu vabariiklikel finaalvõistlustel kolme parema hulka jõudnud koole.
Põlva Maakonna Spordiliit sai uue sümboolika. Autoriks Mall Sermand firmast AS Markes FIN.
Põlvamaa XXXV spordimängud.
Üldkogu toimus 3.juunil 2004.a. Spordiliidu liikmeid 28.  Võeti vastu uus täiendatud põhikiri. Juhatusse valiti Peeter Sibul, Nikolai Järveoja, Janika Usin, Alar Kõiv, Andres Neeme, Raul Kudre, Taavi Nagel, Kaido-Meihnard Kukli, Viktor Kass. Presidendiks valiti Peeter Sibul, asepresidendiks Nikolai Järveoja. Peasekretär Ingrid Muuga.
Otsusest lahkuda Põlvamaa spordielu juhtimisest teatas Tarmo Volt. Sporditööle ta jääb - Tallinnas, Eesti Maaspordi Liit Jõud projektijuht.
Põlvamaa X suvemängud Räpinas.
Spordiliidu juhatus kohtus Põlvamaa uue maavanema hr. Urmas Klaasiga.
Eesti X maatalimängude (4.-6. märtsil 2005.a Põlva) korraldustoimkonna kaks töökoosolekut.
 
2005
Eelarve, kalender, parimad.
7.jaanuaril 2005.a. kirjutati esimesena vabariigis alla Eesti Olümpiakomitee, Kultuuriministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Põlva Maavalitsuse, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu, Põlva Maakonna Spordiliidu ja Põlva Äriklubi esindajate poolt  ühiste kavatsuste protokollile, milles osapooled väljendasid oma tahet ja valmisolekut aidata kaasa rahva tervisekäitumise aktiivsemaks muutmisele ning tervete eluviiside väärtustamisele Põlva maakonnas.
Käivitus harrastusspordisari LIIGU TERVISEKS!, mille raames toimus maakonnas 39 erinevat ettevõtmist. Kokku osales üritustel 1336 erinevat Põlvamaa inimest, stardikordi kogunes 3026. Sportlikum eakam inimene - Kalju Johanson Räpinas, sportlikum pere - perekond Maidla Põlvast, sportlikum kool - Krootuse Põhikool, sportlikum asutus - AS Nycomed Sefa, spordisõbralikum omavalitsus - Värska vald.
Soetati autobuss Ford Transit 350EF(2003). Ühistranspordiluba,  rahvusvaheline veoluba.
Eesti Koolispordi Liidu õpetajate võrkpallivõistlused Põlvas.
4.-6.märtsini Eesti X maatalimängud Põlvas, 15 maakonda, 22 väikelinna, 70 valda.
Üldkokkuvõttes: Põlva maakond 5.koht (parim väikeste maakondade arvestuses), Põlva linn 3.koht, Räpina linn 22.koht, Ahja vald 24.koht, Valgjärve vald 33.koht, Värska vald 37.koht, Kanepi vald 70.koht.
Põlva maakonna XXXVI spordimängud.
3.juunil laiendatud üldkogu ja spordiliidu 15.aastapäeva tähistamine Kõlleste vallas Käbliku talus. Spordiliidu liikmeks kinnitati Laheda Spordiklubi, liikmeid kokku 29. 
 
Oluline spordiliidu senises arengus:
* kindel koht maakonna spordielu korraldamisel
(maakonna koolinoorte ja täiskasvanute meistri- ja karikavõistlused, traditsioonilised spordi- ja liikumisharrastusüritused)
* koostöösidemete tihenemine erinevatel tasanditel
* võistlussüsteemise täiustamine
* üldise infovahetuse täienemine
* Põlvamaa Spordi kodulehe korraldamine
* finantseerimise suurenemine
 
Põlvamaa XI suvemängud Laheda vallas Tilsis.
28.juuli - 3.august 2005 - V rahvusvaheline kehalise kasvatuse õpetajate suvekursus Põlvas. 
Telliti meene-helkur-võtmehoidja Põlva Maavalitsuse, Põlva Maakonna Spordiliidu logodega, Põlvamaa portaali aadressiga.
 
2006
Eelarve, kalender, parimad.
6.jaanuaril 2006.a. Põlvamaa liikumisharrastuse ja tervisespordi koostöölepingu allkirjastamine, osapoolteks Eesti Olümpiakomitee, Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlva Maakonna Spordiliit, Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium, Keskkonnaministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Maaspordi Liit Jõud, Eesti Koolispordi Liit, Põlva Äriklubi, ajaleht Koit.
Harrastusspordisarja LIIGU TERVISEKS! raames 42 sportlikku ettevõtmist. Sarjas osales 1547 erinevat Põlvamaa inimest, stardikordi 3223.
Sportlikum eakam inimene - Kalju Johanson Räpinast, aktiivseimad osalejad Madli Johanna Maidla, Aili Laanjõe, sportlikum pere - perekond Kudre Värskast, sportlikum kool - Räpina Ühisgümnaasium, sportlikum asutus - Lõuna Politseiprefektuuri Põlva Politseijaoskond, spordisõbralikum omavalitsus - Põlva vald.
Põlvamaa XXXVII spordimängud.
Spordiliidu liikmeks astusid HAT Racing Spordiklubi, MTÜ Raadioabi. Spordiklubisid maakonnas 40, nendest spordiliidu liikmed 31.
Põlvamaa XII suvemängud Ahja vallas Akste järve ääres.
8.-9.juulil Eesti väikelinnade suvemängud Põlvas. Osales 18 väikelinna, Põlva linn saavutas üldkokkuvõttes I koha.
Põlvamaa Omavalitsuste Liit astus Põlva Maakonna Spordiliidu toetajaliikmeks.
Maakonna spordiklubidele korraldati õppepäev arengukavade koostamisest.
Alustati spordiliidu arengukava 2007 - 2011 koostamisega.
Eesti Maaspordi Liit JÕUD 60.aastapäev.
 
2007
Eelarve, kalender, parimad.
Põlvamaa aasta parimate sportlaste valimisesse lisandus seenioride vanuseklass.
Esmakordselt kuulutati välja Põlvamaa 2007.a. spordi toetaja AS VÄRSKA VESI.
Korrektuure tehti riigieelarvelise harrastusspordi toetuse jaotamise kriteeriumidesse.
17.veebruril 2007.a. kinnitasid jätkuvat koostöövalmidust Põlvamaa liikumisharrastuse ja tervisespordi arendamisel 
Eesti Olümpiakomitee, Põlva Maavalistus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Kultuuriministeerium ja Põlva Maakonna Spordiliit.
Põlvamaa harrastusspordisari LIIGU TERVISEKS! kolmas hooaeg koosnes kaheksast osasarjast -
jooksusari (7 etappi), kossusari ( 4 etappi), kõnnisari (11 etappi), matkasari (5 etappi), orienteerumissari (20 etappi),
rattasari (8 etappi), suusasari (6-est etapist toimus 2 etappi), suvevolle (4 etappi) + igaühe trennipäev ja Maakera matk.
Harastusspordisarjas osales kokku 1180 erinevat Põlvamaa inimest, stardikordasid kogunes 3579.
Põlvamaa 2007.a. eakam liikumisharrastaja meeste arvestuses - Kalju Johanson Räpinas, eakam liikumisharrastaja 
naiste arvestuses - Gerda Näppi Põlvast, aktiivsemad noortest Madli Johanna Maidla ja Martin Zvirblis Põlvast.
Põlvamaa 2007.a. sportlikum perekond - Rauno, Ranno, Mauno, Tauno, Kaia, Ülle ja Roland Tamm Ahjalt;
sportlikum kool Värska Gümnaasium, sportlikum asutus Lõuna Politseiprefektuuri Põlva Politseijaoskond,
spordisõbralikum omavalitsus Põlva linn.
Liigu terviseks! hooaeg päädis seminariga JAH TERVISELE!, milles osalesid maakonna liikumisharrastuse ja tervisespordi 
eestvedajad, kehalise kasvatuse õpetajad. Lektoriteks Tallinna Ülikooli dotsent Kaarel Zilmer ja Põlva Maavalitsuse
Sotsiaal- ja Tervishoiuosakonna juhataja doktor Mare Dreyersdorff.
Põlvamaa XXXVIII talimängud "venitati" kahele nädalale. Võistlusaja pikendamine kahe päeva pealt pikemale ajale
leidis osalejate heakskiidu: võistlused toimusid äripäeva õhtuti, erinevad alad erinevatel päevadel (inimesed haaratud
korrapärase sportliku tegevusega, nädalavahetused jäävad oma tegemisteks); sisse toodi noorteklass, st 15.-18.aastased 
(millal veel noored oma omavalitsuse või spordiklubi eest osaleda saaksid); võistkondade eestvedajatel kergem võistkondade komplekteerimisega (äripäevadel kergem inimesi kätte, 3-6 inimese transporti kergem korraldada kui 30).
Esmakordselt autasustati õppeaasta lõpul mitmekülgsemaid-edukamaid õppursportlasi.
Põlvamaa XIII suvemängud Vilustes.
Spordiliidu korralisel üldkogul võeti vastu uus täiendatud põhikiri, kinnitati Põlva Maakonna Spordiliidu arengukava 2007-2011.
Valitud juhatus koosseisus Andres Neeme, Taavi Nagel, Raul Kudre, Janika Usin, Kaido Meinhard Kukli, Alar Kõiv, Kurmet Karsna,
kinnitas presidendiks Peeter Sibula ja asepresidendiks Nikolai Järveoja. Revident Andres Kund. Peasekretär Ingrid Muuga.
Spordiliidu liikmeks astus Räpina Mälumängu Selts, oma soovi spordiliidu liikmeskonnast valja astuda avaldasid Lumelauaklubi 
Mässer (tegevus üldse peatatud) ja MTÜ Raadioabi (juhi ja klubi tegevuse kolimine Tallinnasse). Spordiliidul 30 liiget.
Kasutusrendile võeti sõiduauto Toyota Corolla (2007).
6.-8.juulini toimunud Eesti XII maaspordimängudel Valgas osales 21 linna, 24 väikevalda (elanike arv ~2000), 51 suurt valda, 15 maakonda. Linnade arvestuses saavutas Põlva linna 3.koha, Räpina linn 19.koha, väikevaldade arvestuses 
Värska vallale 3.koht, Mikitamäe vald 11. 
Väiksemate maakondade (elanike arv alla 40000 - kokku selliseid maakondasid 9) saavutas Põlvamaa 2.koha.
1.septembrist spordiliidus tööl projektijuht Anneli Patrail.
Eestimaa Spordiliit Jõud 2007.aasta treeneri tiitli pälvis Kalmer Musting.
 
2008
Eelarve, kalender, parimad.
Spordiliit kui maakonna spordiinfokeskus.
Lumepuudusel jäid pidamata nii maakonna suusatamise meistrivõistlused, maakonna talimängude suusavõistlused
kui suusasarja kõik etapid. Kui kuntslumekattega Mammaste suusaradadel suusatada sai, siis millegipärast ilmataat
muutis iga kord suusavõistluse toimumise kuupäevaks suusaraja sõidukõlbmatuks.
Põlvamaa XXXIX talimängud kestsid kolm kuud - osalejaid arvukalt. Esmakordselt üldkokkuvõttes parimatele võistkondadele auhinnaks rahaline stipendium harrastusspordialase tegevuse arendamiseks.
13.veebruaril teostasime mõtte  võtta kokku koolide direktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad. Üldhariva päeva lektoriks 
Tallinna Ülikooli dotsent Kaarel Zilmer. Kehalise kasvatuse õpetajatele jätkus päev suusaspordialase koolitusega. 
Päeva lõppedes jõudsime arusaamisele, et koolituste "koju toomine" on igati tänuväärne. 
Kaarel Zilmer lubas igati selle algatuse toetaja olla.
29.veebruar - 2.märts - Eesti valdade XVI Talimängud Põlvas. 
4.juunil kinnitasid Eesti Olümpiakomitee, Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlva Maakonna Spordiliit oma
jätkuvat valmidust kinni pidada ühiste kavatsuste protokollis märgitud kohustustest  liikumisharrastuse ja tervisespordi 
edendamisel Põlva maakonnas. Olümpiakomitee president Mart Siimann, Põlva Maavanem Priit Sibul, Põlvamaa Omavalitsuste
Liidu juht Andrus Seeme ja Põlva Maakonna Spordiliidu president Peeter Sibul autasustasid Põlvamaa koolide 
aktiivsemaid, mitmekülgsemaid ja edukamaid õppursportlasi.
Trükivalgust nägi Põlvamaa harrastusspordisarja LIIGU TERVISEKS! 2008 kalender.
Liigu terviseks! koosnes 8 osasarjast - kõnnisari (13 etappi), jooksusari (7 etappi), matkasari (6 etappi), rattasari (7 etappi), 
orienteerumissari (20 etappi), suvevolle (6 etappi), tänavakoss (5 etappi), rulluisusari (4 etappi).  
Osales 892 erinevat Põlvamaa inimest, osaluskordi kogunes 3329. 
Põlvamaa 2008.a. aktiivsem harrastussportlane-seenior Kalju Johanson, aktiivsem täiskasvanu Lea Oras, aktiivsem noor 
Madli Johanna Maidla, sportlikum perekond - Egert, Eleriin, Pilleriin, Erlend Aalde Põlvast; sportlikum kool - Vastse-Kuuste Kool; spordisõbralikum omavalitsus Räpina vald.
Põlvamaa XIV suvemängud algasid mai lõpus murdmaajooksuga Intsikumus, lõppesid 30.septembril VIP tõukerattaorienteerumise,
võistkondliku vigurteateujumisega Värska Veekeskuses. Traditsiooniliste alade kõrval oli uueks alaks veel võistkondlik 
orienteerumistriatlon.
9.augustil toimusid Mikitamäel XXXV Peipsi suvemängud. Võitis Räpina vald Värska ja Mikitamäe valla ees. 
Järgnesid Vara, Alatskivi, Avinurme.
"Koolitus koju" sai teoks - Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja spordi teaduskonna rekreatsioonikorralduse lektor Reeda Tuula ja Seikluskoolituse OÜ juhendaja Katrin Soidra-Zujeva viisid läbi õppepäeva Mäng õpetab I osa. Tunnistuse said 20 Põlvamaa
laste ja noortega töötavat spetsialisti.
Eestimaa XI talimängude korraldustoimkond pidas maha kaks tegusat töökoosolekut, et ajavahemikul 
27.veebruar kuni 1.märts 2009 Põlvas toimuval lõppvõistlusel kõik sujuks.
 
2009
*Eelarve, kalender, parimad.
*Millega eelmine aasta lõppes, sellega uus algas - Eestimaa XI talimängude korraldustoimkonnal kibekiire, töine aeg, et 27.veebruarist kuni 1.märtsini toimuvaks valmis olla.
*Eesti Olümpiakomitee egiidi all toimunud Eestimaa XI talimängudel osalesid kõigi maakondade ning 26 linna ja 69 valla võistkonnad 2952 sportlasega.
Eelturniiridel osales 64 korvpallimeeskonda ja 18 -naiskonda, 46 male-, 44 lauatennise- ja 43 kabevõistkonda.
Nelja aasta tagant peetavate talimängude ajaloos osalevad esimest korda ka Tallinn, Tartu, Narva, Kohtla-Järve ja Pärnu.
*MASU jõudis ka sporti, koondati projektijuht. Koolinoorte spordi toetus langes 2005.a. tasemele.
*Põlvamaa 40. talimängud möödusid lumiselt ja aktiivselt. Noorte vanuseklassi sissetoomine on õigustanud - millal siis veel saab noor esindada oma valda/spordiklubi! Tõime talimängude programmi mälumängu.
*1. aprillist asub spordiliit aadressil Kesk 20, 63308 Põlva, ehk siis maavalitsuse majas.
*Põlvamaa XV suvemängud toimusid kahel päeval: Orava vallas Piusal - liivamängud, Laheda vallas Tilsis - murumängud.
*LIIGU TERVISEKS! 2010 sarjas osalejate "kiibistamine", st analoogselt orienteerumises kasutatava SI (Sport Ident)-pulgagaon võimalus harrastusspordisarjas osalejatel Põlva- ja Võrumaal end üritustel registreerida SI-kaartiga. Projekti toetas KÜSK.
*LIIGU TERVISEKS! 2010 Põlvamaal koosnes 5 osasarjast - orienteerumissari, jooksusari, kõnnisari, rattasari, vollesari. Iga sari tunnustas oma aktiivseimaid ise. Põlvamaa sportlikum perekond - Siret, Raul, Annika ja Hugo Kalbus Räpinast.
*KOP projekti kaudu rahastati projekti VÕRKPALLIPÄEV MEIEGA! Soetasime kaks komplekti kaasaskantavat-teisaldatavat võrkpallimängu konstruktsiooni, väljaku piirjooned, toimus õppepäev Piusa suurepärastel liivaväljakute. Tegusaid võrkpallihuvilisi noori ja nende õpetajaid/treenereid juhendasid Laimons Raudsepp ja Vendu Suurmann.
*Spordikoolituse ja -teabe SA-ga koostöös alustasime pilootprojektiga "Põlvamaa spordiehitiste kaardistamine".
*Eestimaa Spordiliit Jõud 2009.a tegija tiitli pälvis Ingrid Muuga.
 
2010
* Eelarve, kalender, parimad.
* Spordiliidu korralisel üldkogul võeti vastu uus täiendatud põhikiri, 
* Valitud juhatus koosseisus Andres Neeme, Taavi Nagel, Raul Kudre, Janika Usin, Kurmet Karsna, Olev Veberson, Ants Järv kinnitas presidendiks Peeter Sibula ja asepresidendiks Nikolai Järveoja. 
Revident Andres Kund. Peasekretär Ingrid Muuga.
* Seoses tegevuse lõpetamisega rahuldati MTÜ HAT Racing Spordiklubi soov spordiliidu liikmeskonnast valja astuda. Maakonna 40-st tegutsevast spordiklubst on 28 sprdiliidu liikmed.
* Põlva Maakonna Spordiliidu 20.aastapäeval osalesid Eesti Olümpiakomitee president Mart Siimann, Kultuuriministeeriumi Spordiosakonna nõunik Malle Englas, Eestimaa Spordiliit Jõud peasekretär Tarmo Volt, Eesti Koolispordi Liidu peasekretär Madis Pettai, Põlamaa Omavalitsuste Liidu esimees Raul Kudre ja tegevjuht Hele Oidermaa. Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse otsusega autasustati Vancouveri taliolümpia-mängude meenemedaliga teenekaid, tegusaid klubide eestvedajaid, aktiivseid võistluste/ürituse korraldajaid, maakonna esinduste väljaviijaid, „ karastunund kaadrit".
 
Oluline spordiliidu senises arengus:
* Liikmelisuse kaks sammast:
- alakeskne ja territoriaalne printsiip;
- täiendavad teineteist;
- spordialade kohapealne arendaja, vajadusel spordialaliitude käepikendus.
* Seaduslikult tunnustatud, Spordiseadus:
- maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus;
- maakonna spordi esindusorgan;
- maakonna meistrivõistluste korraldamise ainuõigus.
* Maakonna sporditegevuse korraldamine ja koordineerimine.
* Aitab kaasa spordi ja tervislike eluviiside arenguks vajalike tingimuste loomisele maakonnas.
* Koostöösidemete tihenemine erinevatel tasanditel.
* Maakonna spodiinfokeskus:
- maakondliku spordiinfo ja liikumsharrastuse ideede levitamine;
- Eesti spordiregistri administreerimine.
* Asjatundlikud töötajad, kes loovad uusi väärtusi.
* Oma logo, sümboolika ja koduleht.
* Maakonna spordiliit ei ole ainult küsija rollis, vaid tegeleb pidevalt projektipõhise rahastamise ja oma
majandustegevusega.
 
* Muutus riigieelarvelise harrastussporditoetuse jaotamise süsteem - toetuse taotlemine ja jaotamine maavalitsuse kaudu Põlva maakonna spordinõukogu poolt kinnitatud juhendi alusel.
* Mart Siimanni ettekanne teemal: "Noorte spordimeisterlikkuse treeninggruppide loomine maakonda" tekitas elevust, aga ka palju küsimusi. Asuti kaaluma ettepaneku positiivseid külgi, tulenevaid ohte.
Kõik klaarub, kui tehakse konkreetne ettepanek.
* Toimusid Põlvamaa 41.talimängud, Orava vallas Piusal Põlvamaa 16.suvemängud.
* Harrastusspordisarja LIIGU TERVISEKS! viie hooaja põhjal saab järeldada mõndagi:
- erinevate alade koondumine sarjadesse on toonud tähelepanu kõikide alade etappidele;
- sari on leidnud tuntuse nii meie maakonna kui ümberkaudsetegi maakondade harrastussportlaste seas;
- oleme tutvustanud maakonna erinevate paikade võimalusi liikumisharrastusega  tegelemiseks;
Viie aasta kohta nimelist arvestust pidades paistab silma, et osalejate ring on suures osas sama. See tähendab, et need inimesed on leidnud huvi ja võimaluse liigumisharrastusega tegelemiseks. Ja teevad seda ka edaspidi! Liikumisharrastust ja inimeste tervist silmas pidades on aeg tähelepanu suunata veelgi enam nendele, kes  osalenud meie sarjas mõne üksiku korra või ei ole osalenud üldse. Võimaluste loomine, kohaliku initsiatiivi toetamine – need on märksõnad järgmisteks aastateks.
* Kampaania MEHED LIIKUMA käivitumine Põlvamaal.
* Noortespordi motiveerimseks, kohapeal alanud initsiatiivi toetamiseks toetati riigieelarvelisest harrastusspordi toetusest Vastse-Kuuste SK Känguru ja Räpina Spordiklubi korvpallureid, Võrkpalliklubi Volly ja Orava Spordiklubi võrkpallureid. 
* VII Eesti Spodi Kongressil esindasid Põlvamaad Peeter Sibul, Nikolai Järveoja, Kurmet Karsna, 
Ants Järv ja Ingrid Muuga.
* Põlvamaa 2010.aasta sportlkum perekond Anni, Mari, Sander, Kristjan, Artur, Marje ja Mart Linnus Värskast, Põlvamaa spordi toetaja 2010 on AS Värska Vesi.
* KULKA Põlvamaa ekspertgrupi spordi elutöö preemia pälvis Nikolai Järveoja.
* Eestimaa Spordiliit Jõud Aasta tegija tiiltli pälvis Kalmer Musting.
* Kinnitati Põlvamaa arengukava 2012 - 2016 spordi töögrupp.
 
 
2011
* Eelarve EURODES, kalender, parimad.
* Maakonna spordiga tegelevate klubide üldarv on 40, spordiliidu liikmeid nendest on 29. Spordiliidu liikmeks võeti sooviavalduse alusel vastu MTÜ Orava Spordiklubi. 
* Vabariigi Valitsus kiitis 26. mail 2011. a heaks riigi infosüsteemi kuuluva spordi andmekogu \"Eesti spordiregister\" asutamise 1. juunist 2011. a, mil jõustus ka andmekogu asutamiseks vastu võetud volitusnorm spordiseaduses (§ 61 lg-d 1-2). Eesti spordiregistri eesmärgiks on luua ühtne terviklik spordialane andmekogum, mis on abiks Eesti spordijuhtidele ja -töötajatele nende töös ning spordihuvilistele ja –harrastajatele spordi jälgimisel ja harrastamisel. Spordiregister koosneb neljast alamandmekogust: spordiorganisatsioonide alamandmekogu, spordikoolide alamandmekogu, spordiobjektide alamandmekogu ja treenerite alamandmekogu. Spordiregstri tööd spordiorganisat-sioonide ja - objektide osas maakonnas koordineerib Põlva Maakonna Spordiliit.
* Toimusid Põlvamaa 42.talimängud ja Moostes Põlvamaa 17.suvemängud.
* Harrastusspordi visiitkaartiks on üle nelja aasta tomuvad suvised ja talvised üle-eestilised mängud, millede põhieesmärk on elavdada kohtadel spordielu, lisada indu ja tegutsemislusti harrastajatele ja eestvedajatele, anda osavõtjatele võimalus esindada väärikalt oma kodukohta. Eestimaa suvemängud on üks võimalus, kus maakonna erinevate omavalitsuste ja erinevate spordialade võistkonnad sammuvad ühise perena oma maakonna lipu järel. Eestimaa XII suvemängudel Rakvares osales Põlvamaalt 190 inimest. Väiksemate maakondade grupis reastus Põlva maakond napilt neljandaks. Väiksemate valdade grupis saavutas Värska vald III koha, Mkitamäe vald oli 13., Värska vald 16. Väiksemate linnade grupis saavutas Põlva linn III koha.
* Põlvamaa arengukava 2012 - 2016 spordi töögrupp kogunes kolmel korral. Kesksel kohal inimene - tingimuste loomine, koolitamine, tunnustamine. Kogu arengukava võeti vasti 24.mail 2011.a. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul.
* Põlvamaa 2011.a. sportlikum perekond – Kaarel, Marimal, Liisbet, Timo, Anneli ja Arne Tilk Põlva vallast Aarna külast. Põlvamaa spordi toetaja 2011 on AS Värska Vesi.
* KULKA Põlvamaa ekspertgrupi spordi elutöö preemia pälvis Laine Saal.
* Eestimaa Spordiliit Jõud Aasta tegija kohaliku omavalituse sporditöötaja kategoorias Põlvamaalt on Einar Raudkepp Värska vallast, Aasta piirkondlik spordisündmus Põlvamaal Lootosspring 2011.
 
2012
* Eelarve, kalender, parimad.
* Maakonna spordiga telelevate klubide üldarv on 38, spordiliidu liikmeid nendest 27. Spordiliidu liikmeks võeti sooviavalduse alusel MTÜ Vabaajaklubi Toushi.
* Vastavalt Põlva Maavanema otsusele toimus riigieelarvelise harrastussporditoetuse eraldamine klubidele spordiliidu kaudu. Spordiliidu juhatus kinnitas toetuse taotlemise tingimused ja korra.
* Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamregistrisse ja spordiehitiste alamregistreisse alamandmete kogumine.
* Põlvamaa 43.talimängud toimusid Põlva linna erinevates spordibaasides. Talvematkad said teoks Mammaste TSK ja Värska suusaradadel.
* Põlvamaa 18.suvemängud korraldasime koostöös SK Verkoga Veirora vallas Vilustes.
* EOK poolt algatatud projekt \"Spordimeisterlikkuse treeninngruppide loomine Põlva maakonda\" sai reaalse tulemuse. Koostöös vastavate omavalitsustega käivitusid spordimeisterlikkuse treeninggrupid
käsipallis (Põlvas, treener Rein Suvi - 1,0 kohta), orienteerumises (Põlvas treener Kalle Ojasoo - 0,5 kohta, Värskas treener Alar Assor - 0,5 kohta), korvpallis (Räpinas treener Ants Järv - 0,5 kohta, treener Jaanus Meitus - 0,5 kohta).
* EOK esindajate kogusse valiti spordiliidu peasekretär Ingrid Muuga.
* Põlvamaa 2012.aasta sportlikum perekond - Laivi, Henri, Lauri, Liina ja Vahur Loosaar Orava vallast. Põlvamaa spordi toetaja 2012 on AS Värska Vesi.
* KULKA Põlvamaa ekspertgrupi spordi elutöö preemia pälvis maadlustreener LEMBIT TÕEMÄE.
* Eestimaa Spordiliit JÕUD aastalõpupidu toimus Mooste Folgikojas. Eestimaa Spordiliit Jõud Aasta tegija kohaliku omavalituse sporditöötaja kategoorias Põlvamaalt on DAVIS KOSTÕGOV Laheda vallast, Aasta piirkondlik spordisündmus Põlvamaalt on Värska OK Peko korraldatud MK rattaorienteerumise etapp.
 
2013
* Eelarve, kalender, parimad.
* Maakonna spordiga tegelevate klubide üldarv on 38, spordiliidu liikmeid nendest 26. 
Spordiklubide arv väheneb klubide tegevuse lõppemise/lõpetamisega. 
* Vastavalt Põlva Maavanema otsusele toimus riigieelarvelise harrastussporditoetuse eraldamine klubidele spordiliidu kaudu. Spordiliidu juhatus kinnitas toetuse taotlemise, jaotamise tingimused ja korra.
* Põlvamaa 44. talimängude erinevate alade toimumise viisime "Põlvast välja" - lauatennis Moostes, saalijalgpall Ahjal, indiaca ja võrkpall Räpinas, korvpall Vastse-Kuustes. Tuues "mängud koju kätte" elavdame spordielu kohtadel näitame erinevate omavalitsuste võimalusi sporditegevuse korraldamisel.
Talimängude suusamatkad said teoks Mammaste ja Värska suusaradadel.
* Talve suursündmus - EESTIMAA XII TALIMÄNGUD 1.-3.märtsini Võrus. Maakond oli esindatud murdmaasuusatamise, juhtide võistluse, mäesuusatamise, suusaorienterumise, laskesuusatamise, kreeka-rooma maadluse, vabamaadluse motokrossi, meeste korvpalli, lauatennisega. Alavõidud pälvisime motokrossis ja suusaorienteerumises. Maakondade arvestuses saavutasime väiksemate grupis 4.koha.
Põlva linn saavutas väiksemate linnade arvestuses 5.koha, Värska vald väiksemate grupis 4.koha.
* Spordiliidu üldkogu kinnitas Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse järgnevaks kolmeks aastaks koosseisus Peeter Sibul, Nikolai Järveoja, Raul Kudre, Janika Usin, Taavi Nagel, Kurmet Karsna, Olev Veberson, Andres Neeme, Vendu Suurmann. 
Spordiliidu revidendina tegutseb järgmised kolm aastat Andres Kund.
Spordiliidu juhatuse esimene töökoosolek oli pingeline. Häältega 5 - 4 kinnitati presidendiks Peeter Sibul,
asepresidendiks valiti Taavi Nagel.
* Põlvamaa 19.suvemängud said teoks Laheda vallas Tilsis.
* Põlvamaa 2013.aasta sportlikum perekond - Kerret, Kerten, Getter,Janika ja Igmar Matto Veriora valla Veskimõisa külast. 
* Põlvamaa spordi toetaja 2013 ADDINOL Lube Oil OÜ.
* Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi spordi elutöö preemia pälvis MATI NIGUL, noore tegi ja tiitli spordis pälvis Helena Liiv.
* Eestimaa Spordiliit JÕUD aastalõpupidu toimus Võru Kultuurimajas KANNEL. Eestimaa Spordiliit Jõud Aasta tegija kohaliku omavalituse sporditöötaja kategoorias Põlvamaalt on ÜLLAS JAASKA Põlva vallast, Aasta piirkondlik spordisündmus Põlvamaalt on Avo Lusbo ja Kagu MOTOklubi poolt korraldatud rahvusvaheline motokross ISAD JA POJAD. EMSL Jõud Aasta noortetreeneri tiitli pälvis OK Peko orienteerumistreener RAUL KUDRE.
 

2014
Maakonna spordiga tegelevate klubide  üldarv on 41, spordiliidu liikmed on  nendest 28. Uued liikmed on  MTÜ Traps ja MTÜ Jäälind.

Spordiliidu  tööd juhtis 9 liikmeline juhatus. Aruandeperioodil töötas spordiliidu sekretariaadis 2 inimest: peasekretär koormusega 1,0 , raamatupidaja koormusega 0,5 ja bussijuht koormusega 0,5.

Soetati UUS  (väljalaskeaasta 2014) autobuss FORD TRANSIT 460L (17 kohta reisijatele + bussijuht), millega vahetasime välja meid 2005-st aastast „ausalt teeninud"  Ford Transit 350EF (2003).

Maakonna meistrivõistlused toimusid 19 spordialal, karikavõistlused 6 spordialal.
Põlvamaa 45.talimängude erinevad alad toimusid maakonna erinevates spordirajatistes.
Talimängudel oli kavas 7 võistkondlikku ala (saalijalgpall Ahjal, korvpall 3-3 Räpinas, võrkpall 4-4 noortele Oraval, võrkpall 4-4 veteranidele Oraval, mälumäng Põlvas, lauatennis Moostes, indiaca Ahjal, ) ja 3 individuaalset ala (sulgpall Krootusel, koroona Tilsis, laskmine Põlvas). Osales 18 võistkonda ligikaudu 275 osalejaga. Talimängude raames toimus 24.veebruaril TALVEMATK, kui toimus ka kampaaniaüritus  „Eesti Terviseradadel ümber maakera". Rajal Taevaskoja-Otteni-Mammaste TSK  (8km) osales 47 matkajat, rajal Kiidjärve-Taevaskoja-Otteni-Mammaste TSK lõi kaasa 44 matkajat, Mammaste TSK suusaradadel nautis suusasõitu 41 suusatajat – 132 osaleja panus oli 1408km.

Põlvamaa suvemängud toimusid maakonna erinevates omavalitsustes. Liikumisharrastuse edendamise ja propageerimise huvides on maakonnas korraldatavate ürituste üheks eesmärgiks tuua senisest enam pildile omavalitsustes toimuvaid liikumisharrastusega seotud üritusi ja sündmusi. Suvemängud toimusid 9 vallas – Põlva (17 küla, 1 võistkond Põlva linnast), Mooste (5 küla), Mikitamäe (8 küla), Veriora (6 küla), Kanepi (7 küla), Värska (6 küla), Valgjärve (8 küla), Kõlleste (8 küla), Räpina ( 17 küla, Räpina linn).

Lisaks olime abiks erinevate ettevõtmiste korraldamisel: Põlvamaa Omavalitsuste Liidu VI tervisepäev Kanepi vallas, Põlva valla VI suvemängud Taevaskoja külas, Põlva valla III võrkpalli karikavõistlused, Põlva valla II talimängud.

Põlvamaa harrastusspordisari LIIGU TERVISEKS! 2014 toimis kümnendat hooaega, toimis koostöös Põlva maavalitsuse, Põlvamaa omavalitsuste, spordiliidu, Räpina Spordiklubi, Värska OK Peko, Spordiklubi Serviti, OK Põlva Kobras, Põlva Terviseklubi, Põlva Matkaklubi, VK Volly, Laheda Spordiklubi, Kanepi Spordiklubi,  SK Mumuu, Põlva JK Lootos, Kõlleste Spordiklubi, MTÜ Jäälind,  Mammaste Tervisespordikeskuse, Värska Tervisespordikeskusega.

Põlvamaa koolinoorte oma sportlik süsteem leiab neile jõukohast, arendavat süstemaatilist tegevust ning toimib aastaringselt.

2014.a. maakonnas oli 5 gümnaasiumi/keskkooli (alates 1.septembrist 4, lõpetas Põlva Keskkool),  11 põhikooli (alates 1.septembrist 12, lisandus Põlva Põhikool), 2 laseaed-põhikooli, 1 kutsehariduskool (Räpina Aianduskool), 1 erivajadustega lasteaed-põhikool (Roosi Kool).

Põlva maakonna koolinoorte võistlused toimusid 19 erineval alal, võistlus-päevi kogunes 30.

Maakonna 20 koolist osalesid võistlustel 19. Aktiivsemad koolid – Põlva Ühisgümnaasium, Räpina Ühisgümnaasium, Värska Gümnaasium, Kanepi Gümnaasium, Krootuse Põhikool, Vastse-Kuuste Kool,  Saverna Põhikool, Tilsi Põhikool, Orava Põhikool, Mammaste Lasteaed-Algkool.


Spordivaldkond on Põlvamaa elu üks ja lahutamatu osa. Põlvamaa portaali ümberkujundamisse haarati ka sport ning seoses sellega muutus kogu portaali senine ülesehitus. Kogu maakonna sporti puudutavat infot saab lugeda  internetist Põlvamaa Spordi lehekülgedelt http://www.polvamaa.ee/spordiliit  ja http://www.polvamaa.ee/sport;jsessionid=DABAF00F77C1D970D4E45882ADB1CCBC.jvm2

Väljundiks maakonna võistlussüsteemis osalevate klubide/koolide võistkondadele on osalemine Eesti Koolispordi Liidu ja Eestimaa Spordiliit Jõud võistlustel.

Koostöös Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupiga leidsime võimaluse toetada transpordikulude osalist katmist koolide osalemisel EKSL vabariiklikel võistlustel. 

Spordiliit toetab osalemist EMSL Jõud poolt korraldatud meistrivõistlustel osavõtumaksu ja transpordikulude katmisega.

EKSL finaalvõistlusele minekut kaalutakse põhjalikult. Koolide võistkonnad, kes osalesid/esindasid Põlvamaad  EKSL erinevate alade finaalvõistlustel, tegid seda edukalt. EKSL finaalvõistlustel osales 11 kooli – Põlva KK, Põlva ÜG, Räpina ÜG, Värska G, Kanepi G, Vastse-Kuuste Kool, Krootuse Põhikool, Ahja Kool, Mammaste LAK, Tilsi PK, Orava PK.

Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlustel osalesid laskurid (võistkondlikult 4.koht) ja vabamaadlejad (võistkondlikult 5.koht). EMSL Jõud kergejõustiku meistrivõistlustel esindas maakonda 12 kergejõustiklast, võistkondlikult saavutati 3.koht, käsipalli meistrivõistlustel saavutas Põlvamaa 1.koha nii meeste kui noormeeste arvestuses, võrkpalli noortevõistlustel saavutasid noormehed 1.koha (komplekteeritud Räpina ja Orava noormeestest), neiud 17.koha (Põlva SK neiud), kiirmale meistrivõistlustel lõi kaasa 12 maletajat.  30.Eesti linnade talimängudel lõi kaasa Põlva (üldkokkuvõttes 7.koht, väikelinnade arvestuses 5.koht).

Traditsiooniliselt valiti parimad spordis. Erinevatele kategooriatele (7) esitati kokku 49 kandidaati. Valiku tegid maavanem ja 13 klubi esindajad. Parimateks valiti:
 * Aasta naine - orienteeruja DAISY KUDRE
* Aasta mees – orienteeruja SILVER EENSAAR
* Aasta neiu - orienteeruja DORIS KUDRE
* Aasta noormees – orienteeruja KAREL-SANDER KLJUZIN  
* Aasta veteran – orienteeruja INGRIT KALA  
* Aasta treener – REIN SUVI (käsipall)
* Aasta võistkond - Põlva Serviti käsipallimeeskond.

Põlva Maakonna Spordiliidu juhatus leidis, et Põlvamaa spordi toetaja aastal 2014 oli LÕUNA PAGARID AS, juhatuse liige Uno Kaldmäe.

Aasta sportlikuma perekonna tiitli pälvis perekond JUHANDI – Piret ja Andrus ning nende tütred  Kerli, Mirjam ja Herti – Põlva vallast Aarna külast.

Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi 2014.aastapreemia laureaadid:
* aasta tegija spordis – KARIN JOALA, trampoliinitreeningute algataja ja laste trampoliini-laagrite korraldaja Kanepist;
* aasta tegus spordis - OK PÕLVA KOBRAS – suusaorienteerumise juunioride ja veteranide Maailmameistrivõistluste ning Euroopa noorte meistrivõistluste korraldamine kõrgel tasemel;
* elutööpreemia spordis - SIRJE TAMM,  aastetepikkuse eduka tegevuse eest elukestva liikumis- ja spordiharrastuse aluste õpetamisel, propageerimisel Põlva maakonnas.

EMSL Jõud 2014.a. kohaliku spordielu edendaja tiitel omistati Põlvamaalt Meelis Maidlale Põlva vallast ning Aasta piirkondliku spordisündmusena tunnustati Põlva valla VI Suvemänge Taevaskoja külas, külavanem Ahti Bleive.

2015

Maakonna spordiga tegelevate klubide  üldarv on 40, spordiliidu liikmed on  nendest 28.
Põlva Maakonna Spordiliidul on üks toetajaliige – Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Spordiliidu  tööd juhtis 9 liikmeline juhatus. Aruandeperioodil töötas spordiliidu sekretariaadis  2 inimest:
* peasekretär koormusega 1,0 * raamatupidaja koormusega 0,5 * bussijuht koormusega 0,5.

2015.a. toimusid Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse koosolekud kuus korda, nendest kaks vormistati e-koosolekutena.
Spordiliidu juhatuse otusega nr 47, 7.detsember 2015 arvati alates 1. jaanuarist 2016  Põlva Maakonna Spordiliidu liikmeskonnast välja Räpina Mälumängu Selts seoses korduvate põhikirjaliste kohustuste täitmatajätmisega (tasumata spordiliidu liikmemaks aastatel 2012, 2014, 2015).

Maakonna meistrivõistlused toimusid 21 spordialal, karikavõistlused 6 spordialal. Esmakordselt selgitati maakonna meistrid sulgpallis, indiacas ja discgolfis.

Liikumisharrastuse edendamise ja propageerimise huvides on maakonnas korraldatavate ürituste üheks eesmärgiks tuua senisest enam pildile omavalitsustes toimuvaid liikumisharrastusega seotud üritusi ja sündmusi. Liikumisharrastust  propageerivateks üritusteks on maakonna erinevate omavalitsuste spordibaasides toimuvad Põlvamaa tali- ja suvemängud. 2015.aasta  toimusid talimängud viies omavalitsuses: Põlva vallas (14 küla), Värska vallas (6 küla), Valgjärve vallas (8 küla), Mikitamäe vallas (8 küla), Veriora vallas (6 küla).

Ülemaakonnalise üritusena toimus TALIMÄNGUDE toetuseks 24.veebruaril TALISPORDIPÄEV. Lumeolud lubasid suusarõõmu nautida vaid Mammaste Tervisespordikeskuse ja Värska Tervisespordikeskuse kunstlumerajal. Kesine suusatalv lubas suurepäraselt looduses matkata. TALVEMATKAL tunti liikumisrõõmu kahel erineva pikkusega rajal: Taevaskoja-Otteni-Mammaste TSK  (8km) rajal osales 47 matkajat, Kiidjärve-Taevaskoja-Otteni-Mammaste TSK rajal (13km) lõi kaasa 44 matkajat.

2015.aasta Põlvamaa suvemängud olid suuresti inspireeritud Eestimaa 14.suvemängudest. Ülemaakonnalise ettevõtmisena korraldasime kergejõustikuvõistlused, et anda "vormikontroll" Eestimaa suvemängudel startivatele kergejõustiklastele. Samuti toimusid suvemängude egiidi all  Põlvamaa KORVPALLISARI ja Põlvamaa VÕRKPALLISARI. Suvemängud toimusid viies omavalitsuses: Põlva vallas Aarna külas, Värska vallas Kolodovitsa külas, Orava vallas Piusal, Kanepi vallas Kooraste külas, Veriora vallas Leevi külas.

Lisaks olime abiks erinevate ettevõtmiste korraldamisel: Põlva valla VII suvemängud Aarna külas, Põlva valla IV võrkpalli karikavõistlused, Põlva valla III talimängud, 37.Peipsi talimängud Räpinas.

Põlvamaa harrastusspordisari LIIGU TERVISEKS! 2015 toimis koostöös Põlva maavalitsuse, Põlvamaa omavalitsuste, spordiliidu, Räpina Spordiklubi, Värska OK Peko, Spordiklubi Serviti, OK Põlva Kobras, Põlva Terviseklubi, Põlva Matkaklubi, VK Volly, Laheda Spordiklubi, Kõlleste Spordiklubi, Valgjärve VP, Põlva Tenniseklubi, MTÜ Jäälind, Orava Spordiklubi, Mammaste Tervisespordikeskuse, Värska Tervisespordikeskusega.

Põlva Maakonna Spordiliit koordineerib ja korraldab maakonna  kogu spordielu, sealhulgas ka koolinoorte sporditegevust. Koolinoorte oma sportlik süsteem leiab neile jõukohast, arendavat süstemaatilist tegevust ning toimib aastaringselt.
2015.a. maakonnas oli 4 gümnaasiumi, 11 põhikooli, 2 lasteaed-kooli, 1 kutsehariduskool (Räpina Aianduskool), 1 erivajadustega lasteaed-põhikool (Roosi Kool).
2015.aastal toimusid Põlva maakonna koolinoorte võistlused 18 erineval alal, võistluspäevi kogunes 23.
Maakonna 19 koolist osalesid võistlustel 17. Aktiivsemad koolid – Põlva Ühisgümnaasium, Räpina Ühisgümnaasium, Värska Gümnaasium, Kanepi Gümnaasium, Vastse-Kuuste Kool,  Saverna Põhikool, Tilsi Põhikool, Orava Põhikool, Mammaste Lasteaed-Algkool.

Väljundiks maakonna võistlussüsteemis osalevate klubide/koolide võistkondadele on osalemine Eesti Koolispordi Liidu ja Eestimaa Spordiliit Jõud võistlustel.

Eesti Koolispordi Liidu vabariiklikel finaalvõistlustel esindasid maakonda ja oma kooli:
* Kanepi Gümnaasium - algklaaside TÄHELEPANU, START! 6.koht; kool esindas Põlvamaad koolispordi suvemängudel MERI JA PÄIKE Hiiumaal.
* Põlva Ühisgümnaasium – 6.-9.kl. saalihoki rahvaliigas I koht; suusatamise võistlustel gümnaasiumide arvestuses võistkondlikult III koht, suurte koolide põhikooli arvestuses 4.koht; 1.-5.kl. poiste jalgpallis 6. ja 7.koht;   valikorienteerumise meistrivõistlustel 1.-9.kl. suurte koolid arvestuses I koht, 10.-12.kl. arvestuses III koht; 6.-9kl. poiste jalgpalli meistriliigas II koht; 6.-9.kl. tüdrukute jalgpalli meistriliigas 7.koht; 4.-5.kl. poiste rahvastepalli Lõuna piirkonnas 8.koht, 4.-5.kl. tüdrukute rahvastepalli Lõuna piirkonnas 9.koht.
* Räpina Ühisgümnaasium  - 6.-7.kl. poiste OSAVAIM KORVPALLUR võistkondlikult II koht, individuaalselt Andreas Närep II koht; 1.-3.kl. poiste rahvastepallis Lõuna piirkonna 8.koht.
* Värska Gümnaasium – suusatamise võistlustel gümnaasiumide arvestuses võistkondlikult 4.koht, väikeste koolide põhikooli arvestuses 4.koht;  valikorienteerumise meistrivõistlustel 10.-12.kl. arvestuses I koht, 1.-9.kl. väikeste koolide arvestuses 5.koht; 10.-12.kl. noormeeste jalgpalli rahvaliigas II koht; 4.-5.kl. poiste rahvastepalli Lõuna piirkonnas 10.koht.
* Tilsi Põhikool - algklaaside TÄHELEPANU, START!  II koht; 6.-9.kl. tüdrukute jalgpalli meistriliigas 4.koht.
* Põlva Põhikool - Mr Pritt minikäsipallis 4.koht, 1.-5.kl. tüdrukute jalgpallis  III koht; valikorienteerumise meistrivõistlustel 1.-9.kl. suurte koolide arvestuses 5.koht; 4.-5.kl. tüdrukute rahvastepalli Lõuna piirkonnas 10.koht.
* Orava Kool – 1.-3.kl. tüdrukute rahvastepallis Lõuna piirkonna 7.koht.
* Mammaste Lasteaed-Kool - 1.-3.kl Lõuna piirkonna rahvastepallis poiste arvestuses III koht, tüdrukutes 10.koht; Mr Pritt minikäsipallis I koht; 1.-5.kl. tüdrukute algpallis 4.koht.
* Johannese Rosma Kool - valikorienteerumise meistrivõistlustel 1.-9.kl. väikeste koolide arvestuses võistkondlikult I koht.

Eestimaa Spordiliit Jõud eestvedamisel toimusid  10.-12. juulini  XIV Eestimaa SUVEMÄNGUD Kuressaares. Üle nelja aasta toimuvaid suviseid üle-eestilisi mänge võib kahtlemata nimetada Baltimaade harrastusspordi suurpeoks. Ligikaudu 4000 osalejat koondanud spordimängud tõid Saaremaale Eestimaa kõik maakonnad, esindatud oli 24 linna ja 66 valda. Põlvamaalt osales suvemängudel 190 inimest. Omavalitsuste võistkondlikus konkurentsis olid esindatud Põlva linn ja Värska vald.
Põlva linn saavutas nn väikelinnade arvestuses 257 punktiga II koha. Kogutud punktisumma reastas linnade üldarvestuses Põlva 3. kohale! Põlva vallasisese linna tulemused: orienteerumine I koht, juhi võistlus I koht, mälumäng III koht, jalgrattakross ja jahilaskmine 4. koht, tennis 5. koht, naiste võrkpall 9. koht, kergejõustik 13. koht.
Valdade paremusjärjestuse määramisel arvestati kergejõustiku ja nelja parema spordiala kohapunkte. Värska valla tulemused: orienteerumine I koht, jalgrattakross ja meeste võrkpall 8. koht, kergejõustik 25. koht. 150 punktiga saavutati valdade üldarvestuses 21., väiksemate, kuni 2000 elanikuga valdade arvestuses 6. koht.
Valgjärve vallavanem Kaido Kõiv saavutas vallajuhtide võistluses III koha, Põlva valla asevallavanem Janika Usin naiste arvestuses I koha. Kolmanda koha medali sai Kaido Kõiv kaela ka kohalike omavalitsuste liitude juhtide arvestuses.
Maakondade paremuse selgitamiseks oli arvestuslike spordialade valik suurem - kavas oli 20 arvestuslikku ala. Väiksemate, alla 40 000 elanikuga maakondade grupis arvestati kergejõustiku ja kaheksa parema spordiala kohapunkte. Põlvamaa arvestuslike alade valik ja kohad: orienteerumine I koht, tüdrukute jalgpall  I koht, meeste käsipall III koht, õhkrelvadest laskmine III koht, juhi võistlus III koht, jalgrattakross ja jahilaskmine 5. koht, poiste jalgpall ja meeste korvpall 6. koht, meeste võrkpall 9. koht, mälumäng 11. koht, naiste võrkpall 12. koht, kergejõustik 14. koht. Väiksemate maakondade grupis saavutati 389 punktiga Saaremaa (397,5 punkti) järel ja Jõgevamaa ees (385 punkti) suurepärane II koht.

Aktiivselt ja tulemuslikult osalesid meie maakonna esindajad Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlustel:
* Esmakordselt esindasid Valgjärve valla 6 sulgpallihuvilist  Põlvamaa EMSL Jõud sulgpalli meistrivõistlustel. Saadi häid kogemusi ja tutvusi ning veendumuse, et ala armastamisest üksi
ei piisa, vajatakse juhendajat, kelle käe all sihikindlamalt tegutseda. Ja Tartust juhendaja leitigi!
* Laskmise meistrivõistlustel osales 17 erinevat laskurit, võistkondlikult saavutati 4.koht, individuaalselt kolm I kohta, kaks II kohta ja üks III koht.
* Vabamaadluse meistrivõistlustel esindas maakonda 3 võistlejat, kes kõik tulid ka auhinnalistele kohtadele.
* Käsipalli meistrivõistlustel saavutas Põlvamaa noormeeste arvestuses III koha;
* Võrkpalli noortevõistlustel saavutasid noormehed 10.koha (komplekteeritud Räpina ja Orava noormeestest), neiud (Põlva SK neiud) jäid jagama 5.-6.kohta;
* Kiirmale meistrivõistlustel lõi kaasa 13 maletajat.
* JÕUD spordiaastat kokkuvõtval üritusel osales 8 sporditöö eestvedajat-aktivisti.

Osavõtu-, transpordi- ja/või majutuskulu katmine on suureks toeks, et meie inimesed saaksid esindada Põlvamaad - maakonda, kus väärtustatakse  inimeste tervist, eneseteostust, loovust ja kodukoha sporditraditsioone.

Võrreldes eelnevate aastatega on meie omavalitsuste/klubide/koolide osalemisaktiivsus ja arvukus vabariiklikel võistlustel stabiilne. Tulemusi vaadates võib järeldada, et tiitlivõistlustele minnakse kaalutletult,  minnakse "näitama parimat". Järjest enam hakatakse tundma rõõmu osalemisest, koos tegemisest, läbi mille saadakse juurde vajalikke kogemusi, tutvustatakse ennast, leitakse uusi kontakte.

Maakonna täiskasvanute kui koolinoorte meistri- ja karikavõistluste ning harrastusspordiürituste korraldamisele-koordineerimisele lisaks tegeleb spordiliit erinevate koolituste organiseerimisega. Koolituste korraldamise ja koolitustel/seminaridel osalemise toetamisega aitame kaasa meie harrastusspordi eestvedajate enesetäiendamisele, mille läbi võidavad kõik meie maakonna inimesed.

Põlva Maakonna Spordiliit tähistas 2015.a. 25.sünnipäeva. Meie spordirahvas, st klubide juhid, harrastusspordi eestvedajad, treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, omavalitsuste sporditöö eestvedajad teavad, et tervise hoidmine on oluliselt kergem kui selle tagasisaamine. Enamus on teinud seda tänuväärset tööd südamega.  Aastapäeva puhul tänukiri ja väike meene sai osaks meie spordikaadrile (50 inimest), kelle jaoks südamega töötamine on iseenesestmõistetav.

Traditsiooniliselt valiti aasta parimad. Põlvamaa kultuuri- ja spordirahval on traditsioon austada aasta "tegijaid" ühisel peol. Koos meiega avaldas soovi tunnustada oma parimaid maakonna tervisenõukogu.
Kultuuri-, spordi- ja tervisevaldkonna 2015.aasta tublimaid tunnustati 6.jaanuaril 2016.a. Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Korraldajad - Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspergrupp, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Tervisenõukogu ja Põlva Maakonna Spordiliit.

Laureaatide austamisõhtu toimus kontsertaktusel, kus astus üles mitmeid muusikalisi tunnustusi võitnud ning rahvusvahelist kuulsust koguv ansambel Trad.Attack!. Trad.Attack! koosneb kolmest energilisest ja üllatusi täis muusikust - Sandra Sillamaa (Eesti torupill, parmupill, saksofon, hääl), Jalmar Vabarna (kitarr), Tõnu Tubli (löökpillid). Ansambel on inspireeritud oma aja superstaaridest, Eesti rahvalaulikutest ja pillimeestest, keda on muusika saatnud tööl, kodus ja pidudel. Nad tõid need muusikud helisalvestiste näol ka endaga koos lavale. Õhtujuhi rolli kandis Jalmar Vabarna.

Spordis esitati erinevatele kategooriatele (7) kokku 51 kandidaati. Valiku tegid maavanem ja 17 klubi esindajad. Parimateks valiti:
 * Aasta naine - orienteeruja DAISY KUDRE
* Aasta mees – kergejõustiklane MAICEL UIBO  
* Aasta neiu – suusataja JOHANNA TREIER
* Aasta noormees – orienteeruja KAREL-SANDER KLJUZIN  
* Aasta veteran – orienteeruja REET JOHANSON
* Aasta treener – KALMER MUSTING (käsipall)
* Aasta võistkond - Põlva Serviti käsipallimeeskond.

Põlva Maakonna Spordiliidu juhatus leidis, et Põlvamaa spordi toetaja aastal 2015 oli PÕLVA TARBIJAT ÜHISTU, juhatuse esimees PEETER URMAN.
Aasta sportlikuma perekonna tiitli pälvis perekond VILLAKO – Piret ja Marek, lapsed Siim, Karoli ja Eliisa Põlvast.

Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi 2015.aastapreemia laureaadid:
Põlvamaa Kultuuripärl 2015 - Andri Aganits - eduka võrkpallihooaja eest Eesti koondises Euroopa liiga mängudel ja Euroopa Meistrivõistlustel. Tunnustuse võtsid üle Andri isa ja ema, sest Andri ise seotud klubihooajaga Itaalias.
Põlvamaa Spordi Elutööpreemia 2015 - Tõnu Nurm - aastatepikkuse aktiivse tegevuse eest  spordi ja liikumisharrastuse propageerimisel, orienteerumisspordi edendamisel Põlva  maakonnas eest
Põlvamaa Aasta Tegija Spordis 2015 - Vaike Meesak - liikumisharrastuse populariseerimise ning Kanepi kihelkonna kõnnisarja läbiviimise eest
Põlvamaa Aasta Tegu Spordis 2015 - Valgjärve Vabatahtlik Päästeselts MTÜ - Valgjärve discgolfi pargi rajamise eest, rreemia võttis vastu Marko Ani.

Eestimaa Spordiliit Jõud tunnustamine:
* Aasta noortetreener Põlvamaalt – Värska OK Peko orienteerumistreener Rein Zaitsev;
* Aasta kohaliku spordielu edendaja Põlvamaalt - Taavi Nagelile  Põlva linnast;
* Aasta piirkondliku spordisündmus -  SÕRESTE MÄKKETÕUS, peakorraldaja Rain Raudnagel. 

2016

Maakonna spordiga tegelevate klubide  üldarv on 40, spordiliidu liikmed on  nendest 27.
Põlva Maakonna Spordiliidul on üks toetajaliige – Põlvamaa Omavalitsuste Liit.
Spordiliidu  tööd juhtis 9 liikmeline juhatus. Aruandeperioodil töötas spordiliidu sekretariaadis 
2 inimest: 
* peasekretär koormusega 1,0  
* raamatupidaja koormusega 0,5
* bussijuht koormusega 0,5.

Põlva Maakonna Spordiliidu üldkogu viidi läbi 19.mail 2016.a. Mammaste Tervisespordikeskuses. Võeti vastu spordiliidu 2016.a. eelarve ja ürituste korraldamise kulude eelarve, kinnitati spordiliidu 2016.a. tegevuskava. Toimusid spordiliidu juhatuse ja revidendi valimised. Põlva Maakonna Spordiliitu juhib järgnevad kolm aastat juhatus koosseisus: Peeter Sibul, Kurmet Karsna, Raul Kudre, Taavi Nagel, Olev Veberson, Davis Kostõgov, Andres Neeme, Nikolai Järveoja, Indrek Käo. Põlva Maakonna Spordiliidu revident järgneval kolmel aastal on Andres Kund. Uus valitud juhatus valis oma esimesel koosolekul, 19.mail Põlva Maakonna Spordiliidu presidendiks Raul Kudre, asepresidendiks Peeter Sibul.

Spordiliidu juhatuse koosolekud kuus korda, nendest kaks vormistati e-koosolekutena.
Maakonna meistrivõistlused toimusid 21 spordialal, karikavõistlused 6 spordialal. Liikumisharrastuse edendamise ja propageerimise huvides on maakonnas korraldatavate ürituste üheks eesmärgiks tuua senisest enam pildile omavalitsustes toimuvaid liikumis-harrastusega seotud üritusi ja sündmusi. Liikumisharrastust  propageerivateks üritusteks on maakonna erinevate omavalitsuste spordibaasides toimuvad Põlvamaa tali- ja suvemängud.

Põlvamaa TALIMÄNGUD 2016 pakkusid võimalust koostööle. Kaks kuud kestnud erinevad ettevõtmised tõid kokku 20 erinevat esindust maakonna erinevatest küladest, omavalitsustest. Talimängudel kavas olnud üheksa alad pakkusid osalemisrõõmu nii igapäevaharrastajatele kui võimalust kõigile erinevaid alasid proovida, leida üles see „midagi", mis ajendaks liikumisharrastusega edaspidigi tegelema. Põlvamaa TALIMÄNGUD 2016 korraldati rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmi, Eesti Kultuurkapitali, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Põlva Maakonna Spordiliidu vahenditest, mis võimaldas kõikidel osalenutel tasuta spordist ja liikumisest rõõmu tunda.

Suvemängud toimusid kuues omavalitsuses: Põlva vallas Himmaste külas, Orava vallas Piusal, Kanepi vallas Kooraste külas, Kõlletse vallas Prangli külas, Mooste vallas  Laho külaplatsil, Vastse-Kuuste vallas. Maakonna erinevates omavalitsustes toimunud (külade)suvemänge  toetasime à 150 euroga. 2016.aasta Põlvamaa SUVEMÄNGUDE ülemaakonnalise ettevõtmisena korraldasime kergejõustikuvõistlused ning matkatehnika õppepäeva.

Olime abiks erinevate piirkonnas toimuvate ettevõtmiste korraldamisel: Põlva valla VIII suvemängud Himmaste külas, Põlva valla V võrkpalli karikavõistlused, 38.Peipsi talimängud Räpinas, 43.Peipsi suvemängud Mikitamäel. 

Põlvamaa harrastusspordisari LIIGU TERVISEKS! 2016 toimis koostöös Põlva maavalitsuse, Põlvamaa omavalitsuste, spordiliidu, Räpina Spordiklubi, Värska OK Peko, Spordiklubi Serviti, OK Põlva Kobras, Põlva Terviseklubi, Põlva Matkaklubi, VK Volly, Laheda Spordiklubi, Kõlleste Spordiklubi, Valgjärve VP, Põlva Tenniseklubi, MTÜ Jäälind, Orava Spordiklubi, Mammaste Tervisespordikeskuse, Värska Tervisespordikeskusega.

Põlva Maakonna Spordiliit koordineerib ja korraldab maakonna  kogu spordielu, sealhulgas ka koolinoorte sporditegevust. Koolinoorte oma sportlik süsteem leiab neile jõukohast, arendavat süstemaatilist tegevust ning toimib aastaringselt. 2016.a. maakonnas oli 4 gümnaasiumi, 11 põhikooli, 2 lasteaed-kooli, 1 kutsehariduskool (Räpina Aianduskool), 1 erivajadustega lasteaed-põhikool (Roosi Kool). Maakonna koolinoorte võistlused toimusid 18 erineval alal, võistluspäevi kogunes 26. Maakonna 19 koolist osalesid võistlustel 17. Aktiivsemad koolid – Põlva Ühisgüm-naasium, Värska Gümnaasium, Räpina Ühisgümnaasium, Kanepi Gümnaasium, Vastse-Kuuste Kool, Saverna Põhikool, Tilsi Põhikool, Orava Kool, Mammaste Lasteaed-Kool.

Õpilaste spordimärgi „Noor Lõvisüda" täitmisel lõid aktiivselt kaasa 3 kooli – Mooste Põhikool, Põlva Põhikool, Värska Gümnaasium. „Noor Lõvisüda" märgi omanikeks said 1 Mooste Põhikooli ja 3 Värska Gümnaasiumi õpilast. 
Konkursile Põlvamaa mitmekülgseim õppursportlane 2016 esitati 12 noort kaheksast koolist. Koos maakonna aineolümpiaadide parimatega (kokku 49 noort) käidi tunnustusreisil Valgamaal. Lisaks tunnustati õppeaasta jooksul EKSL finaalvõistlustel esikolmikusse tulnud noori, kukku 43, maavanema ja omavalitsuste liidu ühise tänukirjaga.

Oma maakonna koolinoorte võistlustele lisaks toimusid Põlvamaal mitmed EKSL finaalvõistlused:
* Võrkpalli MINILIIGA Lõuna piirkonna finaal Mesikäpa Hallis – 5T + 5P võistkonda;
* EKSL 1.-5.kl. tüdrukute ja poiste jalgpalli meistrivõistlused Põlvas Lootospark staadionil – 6T + 16P võistkonda
* Aktiivselt osaleti HEATEGEVUSLIKUL TEATEJOOKSUL –  13 kooli, 48 võistkonda, 384 jooksjat.

Väljundiks maakonna võistlussüsteemis osalevate klubide/koolide võistkondadele on osalemine Eesti Koolispordi Liidu ja Eestimaa Spordiliit Jõud võistlustel.

Eesti Koolispordi Liidu vabariiklikel finaalvõistlustel esindasid maakonda ja oma kooli:
* Põlva Ühisgümnaasium (kuni 31.05.2016) – suusatamise võistlustel suurte koolide arvestuses 5.koht, 10.-12.kl.P – 1.koht Egert Aalde; 1.-5.kl. poiste jalgpallis 6.koht.
* Põlva Põhikool (kuni 31.05.2016) - Mr Pritt minikäsipallis 4.koht; 4.-6.kl. võrkpalli MINILIIGA Lõuna piirkonnas poisid III koht, tüdrukud 4.koht; 1.-5.kl. poiste jalgpallis 12.koht.
* Mammaste Lasteaed-Kool (kuni 31.05.2016) - 1.-3.kl Lõuna piirkonna rahvastepallis poiste arvestuses 8.koht, Mr Pritt minikäsipallis 8. koht; Sportland korvpalli 3x3 finaalis 4.-5.kl. tüdrukud 15.koht.
* Põlva Kool (alates 01.09.2016) - valikorienteerumise meistrivõistlustel 1.-9.kl. suurte koolid arvestuses I koht, 6.-7.kl. P 3. Samuel Kolsar, 8.-9.kl. T 1. Johanna Laanoja , 2. Anete Saar; 6.-9.kl. poiste jalgpalli meistriliigas 9.-10.koht; 6.-9.kl. tüdrukute jalgpalli meistriliigas  III koht; 4.-5.kl. rahvastepalli meistrivõistlustel Lõuna piirkonnas tüdrukutel 9.koht, poistel 9.-10.koht.
* Põlva Gümnaasium (alates 01.09.2016) - valikorienteerumise meistrivõistlustel 10.-12.kl. arvestuses võistkondlikult 2.koht.
* Kanepi Gümnaasium - algklaaside TÄHELEPANU, START! 5.koht; 6.-9.kl. poiste jalgpalli rahvaliigas 10.koht.
* Räpina Ühisgümnaasium  - 6.-7.kl. poiste OSAVAIM KORVPALLUR võistkondlikult 6.koht, individuaalselt Andreas Närep II koht; 1.-3.kl. poiste rahvastepallis Lõuna piirkonna 5.koht, tüdrukutel 10.koht; võrkpalli SADOLIN CUP 5.koht; Sportland korvpalli 3x3 finaalis 4.-5.kl. tüdrukud 13.koht, 6.-7.kl. poisid 9.koht Räpina ÜG 1, 20.koht Räpina ÜG 2, 6.-7.kl. tüdrukud 15.koht.
* Värska Gümnaasium – suusatamise võistlustel gümnaasiumide arvestuses võistkondlikult 4.koht, 10.-12.kl. T – 1.koht Emily Raudkepp;  valikorienteerumise meistrivõistlustel 10.-12.kl. arvestuses võistkondlikult 5.koht, valikorienteerumise meistrivõistlustel 1.-9.kl. väikeste koolide arvestuses 2.koht, 1.-5.kl. P 2. Timo Kudre; 4.-5.kl. rahvastepalli meistrivõistlustel Lõuna piirkonnas poistel 9.-10.koht.
* Tilsi Põhikool - algklaaside TÄHELEPANU, START!  8.koht; Sportland korvpalli 3x3 finaalis 6.-7.kl. T  11.koht; valikorienteerumise meistrivõistlustel 1.-9.kl. väikeste koolide arvestuses 6.koht.
* Saverna Põhikool -  6.-9.kl. poiste võrkpalli KOOLILIIGA Lõuna piirkonnas 4.koht.
* Vastse-Kuuste Kool - Sportland korvpalli 3x3 finaalis 4.-5.kl. poised 14.koht; 6.-9.kl. poiste korvpalli maapõhikoolide liigas 6.koht;
* Orava Kool – 1.-3.kl. tüdrukute rahvastepallis Lõuna piirkonna 8.koht; 6.-9.kl. tüdrukute võrkpalli KOOLILIIGA Lõuna piirkonnas 4.koht; 1.-5.kl. tüdrukute jalgpallis 5.-6.koht; 4.-5.kl. tüdrukute rahvastepalli Lõuna piirkonnas III koht.
* Johannese Rosma Kool – suusatamise võistlustel väikeste koolide arvestuses 6.koht;  valikorienteerumise meistrivõistlustel 1.-9.kl. väikeste koolide arvestuses võistkondlikult I koht, 1.-5.kl. P 1. August Jakobson, 8.-9.kl. P 1. Aleksander Kepler.
* EKSL suvemängudel MERI JA PÄIKE esindasid Põlvamaad Põlva Ühisgümnaasiumi noored koos oma kehalise kasvatuse õpetaja Ulvi Mustinguga.

Aktiivselt ja tulemuslikult osalesid meie maakonna esindajad Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlustel:
* Valgjärve valla 4 sulgpallihuvilist esindasid Põlvamaa EMSL Jõud sulgpalli meistrivõistlustel. Saadi häid kogemusi ja tutvusi ning mängukindlust.
* Laskmise meistrivõistlustel osales 20 erinevat laskurit õhkrelvadest ning 43 laskurit sportrelvadest, võistkondlikult saavutati 2.koht, individuaalselt kolm I kohta, üks II koht, kolm III kohta.
* Jahilaskmise meistrivõistlustel osales 4 laskurit, võistkondlikult saavutati 6.koht.
* Vabamaadluse meistrivõistlustel esindas maakonda 9 võistlejat. Võistkondlikult saavutati II koht, individuaalselt võideti kolm I kohta, kolm II kohta ning üks III koht.
* Kergejõustiku meistrivõistlustel lõid kaasa 6 kergejõustikuhuvilist, võistkondlikult saavutati 7.koht, individuaalselt kaks I kohta, kaks II kohta.
* Käsipalli meistrivõistlustel meeste arvestuses toodi Põlvamaale nii I kui ka III koht.
* Käsipalli meistrivõistlustel poiste arvestuses saavuti II ja 4.koht.
* Võrkpalli noortevõistlustel saavutasid noormehed 10.koha (komplekteeritud Põlva, Räpina ja Orava noormeestest.
* Kiirmale meistrivõistlustel lõi kaasa 4 maletajat.
* EMSL JÕUD 70 ja  spordiaastat kokkuvõtval üritusel osales 46 sporditöö eestvedajat-aktivisti. Toetasime spordi- ning liikumisharrastuse eestvedajate osalemist seminar-koolitustel väljaspool Põlvamaad  - raamatupidamise seminar (1 inimene), MSL Jõud kevadseminaril Võrumaal (5 inimest), suveseminaril Kihnu saarel (14 inimest), sügisseminaril Järvamaal (2 inimest), EMSL 70.aastapäeva seminaril (46 inimest).

Mais korraldasime koolituse Põlvamaal – RULLIMINE, VENITAMINE – kuidas iseennast läbi erinevate pehmekoeteraapiate aidata kiiremale taastumisele peale sportlikku koormust ning kuidas vähendada lihasvalulikkust, suurendada liigeste liikuvust ja lihaste elastsust (12 inimest).
Novembris korraldasime arenguseminari – Põlvamaa sport – koostegemistes edasi! (22 inimest). Kutsusime huvilisi kaasa mõtlema, milline võiks ja peaks olema Põlvamaa spordielu, et kõigi spordikogukondade, ka äärealadel asuvate, hääl  haldusreformi käigus tekkinud uute omavalitsuste volikogudesse jõuaks. Mida saaksime koostöös teha, et Põlva Maakonna Spordiliit oleks nähtavam, mõjusam ja kasulikum? 

Traditsiooniliselt valiti aasta parimad. Põlvamaa kultuuri- ja spordirahval on traditsioon austada aasta "tegijaid" ühisel peol. Kultuuri-, spordi- ja tervisevaldkonna 2016.aasta tublimaid tunnustati 6.jaanuaril 2017.a. Varbuse Muusikamõisas. Korraldajad - Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspergrupp, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Tervisenõukogu ja Põlva Maakonna Spordiliit. Lisaks tavapärasele klubide esindajate poolsele hääletusele toimus sellel aastal esmakordselt parimate valimisel rahva e-hääletus, osales 475 inimest.
Põlvamaa 2016.a. tunnustatud: Annika Rihma (orienteerumine), Elar Hani (vabamaadlus), Doris Kudre (orienteerumine), Karel-Sander Kljuzin (orienteerumine), Ingrit Kala (orienteerumine), Kalmer Musting (käsipall), spordiklubi Serviti N20 suusaneidude teatevõistkond, Põlva Käsipalliklubi meeskond SERVITI, sportlikum perekond – Raudkeppide pere Värskast, spordi toetaja Lihapagar OÜ.

Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi 2016.aastapreemia laureaadid:
Põlvamaa Spordi Elutööpreemia 2016
Reet Külaots - aastatepikkuse pühendunud tegevuse eest elukestva liikumis- ja spordiharrastuse aluste õpetamisel ning edendamisel Põlva maakonnas.
Põlvamaa Aasta Tegija Spordis 2016
Aigar Nuuma - tõukerattasõidu tutvustamise, propageerimise ja edendamise eest.
Põlvamaa Aasta Tegu Spordis 2016 - Eesti Tõukerattaliit - tõukerattaspordi EUROCUP 2016 tõukerataste Euroopa karikasarja kolmanda etapi korraldamise eest

EMSL Jõud 2016.a. tunnustuse pälvisid:
* Aasta noortetreener Põlvamaalt – Põlva Spordikooli ja OK Põlva Kobras noorte orienteerujate treener Kalle Ojasoo;
* Aasta kohaliku spordielu edendaja Põlvamaalt – Jüri Härtsmann Kõlleste vallast;
* Aasta piirkondlik spordisündmus – Põlvamaa orienteerumisteisipäevakud, peakorraldaja Nikolai Järveoja.